जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट अ डॉ.श्रीकांत दगडू सदाफुले ,वै.अ.गट अ प्रा.आ.केंद्र अरणगाव ता.जामखेड हे प्रचलित शासन निर्णयान्‍वये नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतुुुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2023053110020931-05-2023
2ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006012530-05-2023
3ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006012630-05-2023
4ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006012730-05-2023
5ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006012830-05-2023
6ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006012930-05-2023
7ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006013030-05-2023
8ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006013130-05-2023
9ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006013230-05-2023
10ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006013330-05-2023
11ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३2023053006013430-05-2023
12ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत -२०२३ आपसी विनंती बदली 2023053006013530-05-2023
13पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक / परिचर गट - ड पदावरून पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक गट - क या पदावर पदोन्नती देणे बाबत 2023053011004130-05-2023
14पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधाऱण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत पेसा अंतर्गत विनंती बदली २०२३2023053011003730-05-2023
15सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2023 2023053004018930-05-2023
16सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019030-05-2023
17सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019130-05-2023
18सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019230-05-2023
19सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019330-05-2023
20सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019430-05-2023
21सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019530-05-2023
22सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019630-05-2023
23सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019730-05-2023
24सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019830-05-2023
25सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004019930-05-2023
26सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004020030-05-2023
27सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004020130-05-2023
28सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004020230-05-2023
29सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004020330-05-2023
30सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20232023053004020430-05-2023
31आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910015629-05-2023
32आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकिय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यांत समतोल साधण्यासाठी )2023052910015729-05-2023
33आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910015829-05-2023
34पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट - ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत विनंती बदली २०२३2023052911004029-05-2023
35आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910015929-05-2023
36आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकिय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यांत समतोल साधण्यासाठी )2023052910016029-05-2023
37आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910016129-05-2023
38आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकिय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यांत समतोल साधण्यासाठी )2023052910016229-05-2023
39आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910016329-05-2023
40आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका प्रशासकीय बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्र वगळून उर्वरित तालुक्यात समतोल साधण्यासाठी )2023052910016429-05-2023
41आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (प्राधान्यक्रम ०१ ते १२ व इतर विनंती बदल्या )2023052910016529-05-2023
42आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (प्राधान्य क्रम ०१ ते १२ व इतर विनंती बदल्या)2023052910016629-05-2023
43आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (प्राधान्यक्रम ०१ ते १२ व इतर विनंती बदल्या )2023052910016729-05-2023
44आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आपसी बदल्या सन २०२३ (तालुक्यात ३ वर्षे सेवा पुर्ण असलेल्या आपसी बदल्या)2023052910016829-05-2023
45आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (प्राधान्यक्रम ०१ ते १२ व इतर विनंती बदल्या )2023052910016929-05-2023
46आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आपसी बदल्या सन २०२३ (तालुक्यात ३ वर्षे सेवा पुर्ण असलेल्या आपसी बदल्या)2023052910017029-05-2023
47आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आपसी बदल्या सन २०२३ (तालुक्यात ३ वर्षे सेवा पुर्ण असलेल्या आपसी बदल्या )2023052910017129-05-2023
48आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आपसी बदल्या सन २०२३ (तालुक्यात ३ वर्षे सेवा पुर्ण असलेल्या आपसी बदल्या)2023052910017229-05-2023
49आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आपसी बदल्या सन २०२३ (तालुक्यात ३ वर्षे सेवा पुर्ण असलेल्या आपसी बदल्या )2023052910017329-05-2023
50आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला ) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (आदिवासी क्षेत्रातून बिगर आदिवासी क्षेत्रात )2023052910017529-05-2023
51आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910017629-05-2023
52आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910017729-05-2023
53आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910017829-05-2023
54आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910017929-05-2023
55आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910018029-05-2023
56आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910018129-05-2023
57आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910018229-05-2023
58आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (बिगर पेसा क्षेत्रातून पेसा क्षेत्रात विनंती बदली)2023052910018329-05-2023
59आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910018529-05-2023
60आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910018629-05-2023
61आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910018729-05-2023
62आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910018829-05-2023
63आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910018929-05-2023
64आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910019029-05-2023
65आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली)2023052910019129-05-2023
66आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910019229-05-2023
67आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (आपसी बदली)2023052910019329-05-2023
68आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910019429-05-2023
69आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (समानीकरण अंतर्गत प्रशासकीय बदली )2023052910019529-05-2023
70आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (समानीकरण अंतर्गत प्रशासकीय बदली )2023052910019629-05-2023
71आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (समानीकरण अंतर्गत प्रशासकीय बदली )2023052910019729-05-2023
72आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (समानीकरण अंतर्गत प्रशासकीय बदली )2023052910019829-05-2023
73आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (समानीकरण अंतर्गत प्रशासकीय बदली )2023052910019929-05-2023
74आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (आपसी बदली )2023052910020129-05-2023
75आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910020229-05-2023
76आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (आपसी बदली )2023052910020329-05-2023
77आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (आपसी बदली )2023052910020429-05-2023
78आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (आपसी बदली )2023052910020529-05-2023
79आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत (विनंती बदली )2023052910020629-05-2023
80आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910020729-05-2023
81आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रात विनंती बदली )2023052910020829-05-2023
82ग्रामपंचायत विभागश्री.इम्रान निजामोद्दीन शेख, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत खुरदैठन तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चोकशी सुरु करणे कामी चोकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत 2023052906013629-05-2023
83ग्रामपंचायत विभागश्री.इम्रान निजामोद्दीन शेख, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत खुरदैठन तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चोकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत 2023052906013729-05-2023
84ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत (श्री.इम्रान निजामोद्दीन शेख, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत खुरदैठन तालुका जामखेड)2023052906013829-05-2023
85ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनःस्थापित करणे बाबत (श्री.इम्रान निजामोद्दीन शेख, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत खुरदैठन तालुका जामखेड)2023052906013929-05-2023
86सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करणेबाबत प्रशासकीय बदली २०२३2023052904018429-05-2023
87सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करणेबाबत विनंती बदली २०२३2023052904018529-05-2023
88सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करणेबाबत विनंती बदली २०२३2023052904018629-05-2023
89कृषि विभागविस्तार अधिकारी (कृषी ) संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत प्रशासकीय बदली २०२३2023052909000829-05-2023
90सामान्य प्रशासन विभागश्री.संजय रेवजी दिघे,गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा हे नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने त्यांना सेवा मुक्त करणे बाबत.2023052904018729-05-2023
91ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी पंचायत /स .क गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत 2023052906012329-05-2023
92ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी पंचायत /स .क गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत २०२३ 2023052906012429-05-2023
93पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट - ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत विनंती बदली २०२३2023052911003529-05-2023
94पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट - ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत विनंती बदली २०२३2023052911003629-05-2023
95पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधाऱण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत प्रशासकीय बदली २०२३2023052911003829-05-2023
96पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधाऱण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत अंतर्गत विनंती बदली २०२३2023052911003929-05-2023
97महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणे बाबत प्रशासकीय बदली २०२३ (पेसा) 2023052908001429-05-2023
98महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणे बाबत विनंती बदली २०२३2023052908001529-05-2023
99महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणे बाबत प्रशासकीय बदली २०२३2023052908001629-05-2023
100आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक महिला गट - क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका विनंती बदल्या सन २०२३ (पेसा क्षेत्रातून बिगर पेसा क्षेत्रामध्ये विनंती बदली )2023052910011729-05-2023