जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवा निवृती बाबत श्री.संजय एकनाथ हासे पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकीय दवाखाना मेहेंदुरी ता.अकोले. 2023013111000731-01-2023
2पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट ड या संवर्गातील कर्मचाऱ्याची दि. १.१. २०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. 2023013011000630-01-2023
3ग्रामपंचायत विभागश्री.कारभारी बबन जाधव, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत खरवंडी तालुका नेवासा येथे कार्यरत असतांना गैरवर्तन केले बाबत, विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी चोकशी अधिकारी नेमणूक करणे बाबत 2023012706001827-01-2023
4ग्रामपंचायत विभागश्री.कारभारी बबन जाधव, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत खरवंडी तालुका नेवासा येथे कार्यरत असतांना गैरवर्तन केले बाबत, विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी नेमणूक करणे बाबत 2023012706001927-01-2023
5ग्रामपंचायत विभागश्री.स्वप्नील सखाराम आंबेटकर, तत्कालीन सेवानिलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत चांभुत तालुका पारनेर येथे कार्यरत असतांना गैरव्यवहार व गैरवर्तन केले बाबत, विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी चॊकशी अधिकारी नेमणूक करणे बाबत 2023012706002027-01-2023
6ग्रामपंचायत विभागश्री.स्वप्नील सखाराम आंबेटकर, तत्कालीन सेवानिलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत चांभुत तालुका पारनेर येथे कार्यरत असतांना गैरव्यवहार व गैरवर्तन केले बाबत, विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी नेमणूक करणे बाबत 2023012706002127-01-2023
7पशुसंवर्धन विभागआंतरज़िल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत .अनिल हरीभाऊ भालसिंग. पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती शिरूर ज़िल्हा पुणे 2023012511000525-01-2023
8अर्थ विभागसुशिल आबासाहेब विधाते, कनिष्ठ लेखाधिकारी यांचे गैरव्यवहार/गैरवर्तणूकीबाबत त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करणेबाबत... 2023012505000225-01-2023
9सामान्य प्रशासन विभागश्री.अमोल मारुती सुर्यवंशी,कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),पंचायत समिती जामखेड यांना पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2023012504001425-01-2023
10ग्रामपंचायत विभागमौजे देऊळगाव गलांडे ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.४ मधील जुनी ग्रामपंचायत खोली इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2023012506001525-01-2023
11सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री पट्टे जयेंद्र जिजासाहेब शाखा अभियंता जि प ल पा उपविभाग शेवगाव जि अहमदनगर यांचे शाळा खोली बांधकाम अनियमिततेबाबत 2023012513000225-01-2023
12आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी, ता.संगमनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत.2023012510000625-01-2023
13ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत (श्री.महादेव मल्हारी ढाकणे,सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत दिघी तालुका नेवासा ) 2023012506001725-01-2023
14शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.किरण बाळासाहेब रोकडे पदविधर शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा दरडगाव थडी ता. राहुरी यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरूपात दूर करणे बाबत.2023012416001324-01-2023
15सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत. संवर्ग :- कनिष्ठ सहाय्यक गट-क (लिपिकवर्गीय)2023011904001319-01-2023
16सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गाची दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2023011804000518-01-2023
17सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक गट क या संवर्गाची दि. १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2023011804000618-01-2023
18सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रशांत प्रभाकर देवळालीकर , कार्यालयीन अधिक्षक याचेविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता व चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत .2023011804000818-01-2023
19सामान्य प्रशासन विभागजन्म तारखेमध्ये दुरुस्ती करणे बाबत. श्रीम. कविता विलास धराडे, कनि सहा, पंचायत समिती संगमनेर/अकोले 2023011804001018-01-2023
20सामान्य प्रशासन विभागश्री. माने सुनील तुकाराम, तत्का कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती शेवगाव यांनी कार्यालीन कामी गैरवर्तन केल्याने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत .2023011804001218-01-2023
21पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. 2023011811000218-01-2023
22महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी पर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2023011808000218-01-2023
23महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2023011808000318-01-2023
24पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. 2023011811000418-01-2023
25सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागएकतर्फी आंतर जिल्हा बदलीने पदस्थापना देणेबाबत. श्री.विराज शिवाजी संदुपटला, कनिष्ठ अभियंता, जि.प.ल.पा.उपविभाग कळंब, ता.कळंब, जि.उस्मानाबाद 2023011813000118-01-2023
26शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग3 श्रेणी 3 गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत2023011816001418-01-2023
27शिक्षण प्राथमिक विभाग विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग3 श्रेणी 2 गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत2023011816001618-01-2023
28शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अविनाश गुलाबराव गांगर्डे,केंद्रप्रमुख,पंचायत समिती पारनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणेबाबत.2023011716000317-01-2023
29शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाजीराव शंकर पानमंद,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शाळा मांजरधाव (हिवरे कोरडा),ता.पारनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणेबाबत. 2023011716000417-01-2023
30शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रमेश शिवाजी आहेर,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शाळा कारेवाडी,ता.संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दुर करणेबाबत‍.2023011716000517-01-2023
31शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रोकडे प्रभाकर सखाराम,केंद्रप्रमुख,जवळे बाळेश्वर,ता.संगमनेर यांनी पर्यवेक्षकीय कामकाजात हजगर्जीपणा केल्याने पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणेबाबत.2023011716000617-01-2023
32शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.पोपट दगडु फापाळे,मुख्याध्यापक,जि.प.प्रा.शाळा पाडळी दर्या,ता.पारनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दुर करणेबाबत‍.2023011716000717-01-2023
33शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.मदन रंगनाथ दिवे,उपाध्यापक,जि.प.शाळा निंभेरे,ता.राहुरी यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दुर करणेबाबत‍.2023011716000817-01-2023
34शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती देवकर जानका आनंदा प्र.मुख्याध्यापिका जि.प.प्रा.शाळा चौधरीवस्ती ता.राहाता यांचे गैरवर्तणा बाबत मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशान्वये अंतिम शिक्षा करणेबाबत. 2023011716000917-01-2023
35ग्रामपंचायत विभागश्री. अभय भाऊराव सोनवणे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत तांदुळवाडी तालुका राहुरी येथे कार्यरत असताना गैरवर्तन केले बाबत व भ्र्रष्टाचार प्रतीबंधक कायदयानव्ये राहुरी पोलीस ठाणे, येथे अटक केले बाबत विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी चोकशी अधिकारी नेमणूक करणे बाबत. 2023011706001317-01-2023
36ग्रामपंचायत विभागश्री. अभय भाऊराव सोनवणे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत तांदुळवाडी तालुका राहुरी येथे कार्यरत असताना गैरवर्तन केले बाबत व भ्र्रष्टाचार प्रतीबंधक कायदयानव्ये राहुरी पोलीस ठाणे, येथे अटक केले बाबत विभागीय चोकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी नेमणूक करणे बाबत. 2023011706001417-01-2023
37आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत. डॉ.चंद्रशेखर प्रभाकर तुपे (एमबीबीएस).2023011710000517-01-2023
38सामान्य प्रशासन विभागप्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत. (कालबद्ध पदोन्नती व आश्वासीत प्रगती योजनेबाबत.)2023011704000717-01-2023
39सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (नि.श्रे .)/उच्च श्रेणी गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 2023011604000216-01-2023
40सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 2023011604000316-01-2023
41सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 2023011604000416-01-2023
42अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी,वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) व कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) जिल्हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनाक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत ...2023011305000113-01-2023
43सामान्य प्रशासन विभागनिलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत. श्री. साळवे विजय विठ्ठल. तत्लाकीन सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत 2023011204000112-01-2023
44आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र सलाबतपूर,ता.नेवासा येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत2023011110000411-01-2023
45ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवाजेष्ट्ता सूची प्रसिध्द करणे बाबत 2023011006001010-01-2023
46आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र अस्‍तगाव,ता.राहाता या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत2023010910000309-01-2023
47ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/स.क.)गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (PROVISIONAL ADDITIONAL) जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत 2023010606001106-01-2023
48ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी )गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (PROVISIONAL ADDITIONAL) जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत 2023010606001206-01-2023
49ग्रामपंचायत विभागमौजे लिंपणगाव ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.१३/१ मधील शॉपिंग सेंटर गाळे-५ इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वंमान्यता देणेबाबत.2023010406000504-01-2023
50ग्रामपंचायत विभागमौजे लिंपणगाव ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.६/२ मधील जुनी वाचनालय तीन खोल्या इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2023010406000604-01-2023
51ग्रामपंचायत विभागमौजे लिंपणगाव ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.६/१ मधील जुनी ग्रामपंचायत कार्यालय (पत्राखोली) इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2023010406000704-01-2023
52ग्रामपंचायत विभागमौजे ढवळगाव ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.३ मधील एक खोली व मिळकत नं.९ मधील एक खोली ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2023010406000804-01-2023
53ग्रामपंचायत विभागमौजे लिंपणगाव ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.२०७ मधील जुनी स्लब इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत 2023010406000904-01-2023
54पशुसंवर्धन विभागश्री एस जी निकाळे सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पवैद चंदनापरी ता संगमनेर यांचे दुय्यम सेवापुस्तक तयार करणे बाबत . 2023010411000104-01-2023
55ग्रामपंचायत विभागश्री.लक्ष्मण दशरथ नांगरे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कांगोणी ता. नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत 2023010206000102-01-2023
56ग्रामपंचायत विभागश्री.काकडे विलास आसाराम, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत मालीचिंचोरा ता. नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत 2023010206000202-01-2023
57ग्रामपंचायत विभागश्री.चंद्रकांत संभाजी तापकीर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत राशीन ता. कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत 2023010206000302-01-2023
58ग्रामपंचायत विभागश्री.अनिल अंकुश भोईटे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत राशीन ता. कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत 2023010206000402-01-2023
59महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना घारगाव -०१ व घारगाव -०२ ता. संगमनेर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2023010208000102-01-2023
60आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट ब डॉ.आर.व्ही.शिंदे,वै.अ.गट ब वर्ग-२, प्रा.आ.केंद्र विठे,ता.अकोले हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतून सेवा निवृत्त होत असल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2023010210000102-01-2023
61सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-23) मधून (एस-25) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-25) संवर्गात तदर्थ पदोन्नती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत.2022123004032230-12-2022
62महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेतंर्गत महिला व बाल कल्याण विभागातील गट -क, वर्ग-3 संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची हिंदी / मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणे बाबत. संवर्ग पर्यवेक्षिका2022123008003730-12-2022
63सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क यांच्या बदल्या व नेमणुका करणेबाबत2022122904031329-12-2022
64सामान्य प्रशासन विभागआंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्रीम.शेंडगे लता लोकीडीबा , कनिष्ठ सहाय्यक पंचायतसमिती चांदवड जिल्हा परिषद नाशिक 2022122904031629-12-2022
65ग्रामपंचायत विभागसेवा प्रवेश परीक्षेतून सूट देणेबाबतचा आदेश रद्द करणेबाबत 2022122806024728-12-2022
66आरोग्‍य विभागश्री.धिंदळे कानिफनाथ वाळू,आरोग्य सहायक,प्रा.आ.केंद्र देवठाण,ता.अकोले यांना आरोग्य सहायक पु. पदावरून आरोग्य सेवक पु. पदावर पदावनत केलेलया आदेशात अंशतः बदल करणे बाबत2022122810029728-12-2022
67ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट क संवर्गातील कर्मचायांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूक करणेबाबत -२०२२2022122706024627-12-2022
68सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषदेंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत संवर्ग- वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)/ कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) 2022122704031227-12-2022
69सामान्य प्रशासन विभागआंतर जिल्हा बद्लीने कार्यमुक्त करणेबाबत. श्री. डुकरे निलेश एकनाथ, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती राहता 2022122604031026-12-2022
70सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट-क या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणे बाबत 2022122604031126-12-2022
71आरोग्‍य विभागआरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत. 2022122610030026-12-2022
72ग्रामपंचायत विभागसेवा प्रवेश परीक्षेतून सूट देणेबाबत .श्री .तायडे दिपक चंदू ग्रासे पं स संगमनेर 2022122206024522-12-2022
73ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत श्री. डी. आर बैरागी, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत तिरडे तालुका अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2022121406024414-12-2022
74शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.आत्तार अमरिन पिरमोहम्मद, उपाध्यापक, जि. प. प्राथ. शाळा अस्तगाव उर्दु ता. राहाता यांचा राजीनामा मंजुरी बाबत.2022121316018613-12-2022
75शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत2022121316018713-12-2022
76शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत2022121316018813-12-2022
77शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.मधे सोमाजी भाऊ, पदविधर शिक्षक, जि.प.प्रा.शाळा करुले ता.संगमनेर जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत.2022121216018312-12-2022
78शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.दिघे कैलास विश्वनाथ,प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शाळा करुले ता.संगमनेर जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत.2022121216018412-12-2022
79शिक्षण प्राथमिक विभागकै.रेवन्नाथ कारभारी चेमटे, उपाध्यापक जि.प.प्रा.शाळा यांचे विरुदध सुरु असलेल्या शिस्तभंग विषयक कारवाई बाबत अंतिम निर्णय घेणे बाबत.2022121216019012-12-2022
80सामान्य प्रशासन विभागश्री.अक्षय गौतम म्हस्के, सेवा निलंबित परिचर, पंचायत समिती पाथर्डी यांना वाढीव दराने निलंबन निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. 2022121204030812-12-2022
81सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.रामचंद्र भानुदास महामुनी,शाखा अभियंता,यांचे ज़िल्हा परिषद सेवेतील सेवा निलंबन कालावधीबाबत.. 2022121212000712-12-2022
82ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत श्री. माधव रामदास धोंगडे,तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मुथाळने तालुका अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत 2022121206023612-12-2022
83ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत श्रीमती. फसाबाई गणपत घाणे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत चिचोंडी तालुका अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2022121206023712-12-2022
84ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत श्री. पोपट कचरु वरखडे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत बेलपिंपळ्गाव तालुका नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत2022121206023912-12-2022
85ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. सुनील निंबा बोरवे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत तिरडे तालुका अकोले ) 2022121206024012-12-2022
86ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय नारायण चौधरी, ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पिंपळगावखांड तालुका अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2022121206024112-12-2022
87ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत श्री.संदीप बाबुराव बळीद, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत खांडके तालुका नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत 2022121206024212-12-2022
88ग्रामपंचायत विभागश्री. काशिनाथ चिमाजी हिले, सेवा निवृत्त, ग्रामविकास अधिकारी,यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत 2022121206024312-12-2022
89आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग ३ कर्मचारी यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणेबाबत 2022121210029412-12-2022
90पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवानिवृती मंजूर करणे बाबत . श्री हंसराज आसाराम पाटेकर सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकिय दवाखाना माका तालूका नेवासा . 2022121211005512-12-2022
91कृषि विभागपती - पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत आंतर जिल्हा बदलीने पदस्थापना देणेबाबत - श्रीम अनुराधा गणपत म्हसे , विस्तार अधिकारी (कृषी) जिल्हा परिषद पुणे 2022121209001612-12-2022
92ग्रामपंचायत विभागमौजे मातापूर ता श्रीरामपूर येथील ग्रामपंचायत मालकीची मिळकत नं.१११ मधील जुनी ग्रामपंचायत इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वंमान्यता देणेबाबत.2022121206023212-12-2022
93ग्रामपंचायत विभागमौजे टाकळी ढोकेश्वर ता पारनेर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मिळकत नं.८०/१ मधील ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2022121206023312-12-2022
94ग्रामपंचायत विभागसन २०१९ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2022121206023412-12-2022
95सामान्य प्रशासन विभागआंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. (श्री.खैरे तानाजी उत्तम, वरिष्ठ सहाय्य्क (लि ), पंचायत समिती श्रीवर्धन जि.प.रायगड ) 2022121204030712-12-2022
96शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेंद्र रघुनाथ रावळे, उपा.जि.प.प्रा.शाळा दौंडवस्ती ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत.2022121216018212-12-2022
97सामान्य प्रशासन विभागश्री. सुनिल चंद्रकांत कानडे ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत 2022120904029909-12-2022
98सामान्य प्रशासन विभागश्री. देवळालीकर प्रशांत प्रभाकर,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ,पंचायत समिती शेवगाव यांचा निलंबन कालावधीच्या निर्णयाबाबत . 2022120904030009-12-2022
99सामान्य प्रशासन विभागश्री. चित्रांग सुरेश सोनार, तत्का कनिष्ठ सहाय्यक सा.बा. (दक्षिण) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत . 2022120904030109-12-2022
100सामान्य प्रशासन विभागश्री .गागरे प्रवीण कारभारी तत्का कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहुरी यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत .2022120904030209-12-2022