जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागश्री.विठ्ठल मारुती खेडकर,आरोग्‍य सेवक पुरुष प्रा.आ.कें.चापडगाव ता.कर्जत यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत.2021120110024701-12-2021
2आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) वर्ग३ यांना आरोग्‍य सहायक (महिला) वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2021120110024801-12-2021
3ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजूर करणेबाबत श्री. अनंत विश्वनाथ सावंत शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर 2021113014015730-11-2021
4शिक्षण प्राथमिक विभागकै.सुरेश गोपिनाथ आगळे,मुख्याध्यापक जि.प.प्रा.शाळा राहाता मुले ता.राहाता यांच्या निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत2021113016014130-11-2021
5सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती. भारती साहेबराव सांगळे,वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),पंचायत समिती राहुरी नावात बदल करणेबाबत.2021112904017929-11-2021
6शिक्षण प्राथमिक विभागमा.विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचे कडील प्राप्त आदेशान्वये कार्यवाही करणेबाबत.2021112616013726-11-2021
7शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती रफतबानो हुसेन सय्यद, प्राथमिक शिक्षिका जि. प. प्रा. शा. पाथर्डी उर्दू, ता. पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2021112616013926-11-2021
8आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) (गट क) संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची ५०/५५ वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस ३० वर्षे पुर्ण झालेने पदोन्‍नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुर्नविलोकन करणेबाबत.2021112610024626-11-2021
9सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ,सेवानिलंबित परिचर,पवैद टाकळीमियॉ ता राहुरी,यांनी कार्यालयीनकामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सरु करणेकामी चौकशी व सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे.2021112604018026-11-2021
10महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत तक्रार निवारण समिती पुनर्गठित करणे बाबत 2021112608004226-11-2021
11शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र गुलाबराव दुसुंगे, प्राथमिक शिक्षक जि. प. प्रा. शा. ऊघडवाडी ता. नगर यांचे निलंबन कालावधीचे आदेशाविरुद्ध अप्पर आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील अपिल निकालाचे कार्यवाहीबाबत 2021112516013525-11-2021
12शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर शिक्षकासाठी राखीव असलेल्या पदावरील पदस्थापना बदलुन मिळणेबाबत.2021112516013625-11-2021
13ग्रामपंचायत विभागश्री.अतिश दादासाहेब आखाडे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वांजुळपोई, ता.राहुरी यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणे बाबत. 2021112406018524-11-2021
14ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदली. श्री.साबळे काळुराम सावळेराम, ग्रामसेवक,यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत2021112306018323-11-2021
15अर्थ विभागश्रीम.गावडे सुवर्णा नेमचंद, वरिष्‍ठ सहा.(लेखा), अर्थ विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर जि.प.कर्मचारी यांचे नावात बदल करणेबाबत....2021112305003823-11-2021
16ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. . (श्री.नाडेकर दत्तात्रय दशरथ,ग्रामसेवक,प.स. चंदगड,जिल्हा परिषद कोल्हापूर)2021112306018423-11-2021
17सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50/55 वर्ष पुर्ण झालेने किंवा सेवेस 30 वर्षे पुर्ण झालेल्या पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुर्नविलोकनाबाबत.2021112204017522-11-2021
18सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद ई-निविदा कक्षाच्या कामकाजासाठी लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा उपलब्ध करणेबाबत. 2021112204017622-11-2021
19सामान्य प्रशासन विभागश्री.चित्रांग सुरेश सोनार,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता व चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021112204017722-11-2021
20सामान्य प्रशासन विभागश्री.चित्रांग सुरेश सोनार,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) सा.बां. दक्षिण विभाग,जि.प.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत.2021112204017822-11-2021
21सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद मध्ये वकील महोदयांची न्यायालयीन विषयक सल्ला देणे व न्यायालयीन कामकाज पहाणेसाठी नियुक्ती करणे बाबत.2021111804017218-11-2021
22सामान्य प्रशासन विभागश्री.भाऊसाहेब भारत बडाख,कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक,शिक्षण विभाग,पंचायत समिती राहुरी,यांची सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. 2021111804017318-11-2021
23शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716012617-11-2021
24शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716012717-11-2021
25शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716012817-11-2021
26शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716012917-11-2021
27शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716013017-11-2021
28शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716013117-11-2021
29शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील प्राप्त निकालानुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीने पदस्थापना देणेबाबत.2021111716013217-11-2021
30शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत.2021111516012415-11-2021
31शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदलीने हजर प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत (मराठी माध्यम)2021111516012515-11-2021
32सामान्य प्रशासन विभागउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रांप,जि पअ,नगर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.2021111504017415-11-2021
33सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ मध्ये लेखाशिर्ष ३०५४ २१४१ ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 2021111213004712-11-2021
34शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.शैलजा दुर्गाजी वाघमारे,मुख्याध्यापक जि.प.प्रा.शाळा शिर्डी ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2021111016012010-11-2021
35आरोग्‍य विभागश्री.भिमराव काळू बुळे, आरोग्‍य सहायक पुरुष,प्रा.आ.केंद्र खिरविरे ता.अकोले यांचे स्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती बाबत.2021111010024410-11-2021
36सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ मध्ये लेखाशिर्ष ३०५४ ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 2021111013004510-11-2021
37ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.व्ही.बी.सोनावणे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- निपाणी वडगाव / भैरवनाथनगर, ता.श्रीरामपूर 2021110906017609-11-2021
38ग्रामपंचायत विभागश्री.प्रविण सूर्यभान डेंगळे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-दुर्गापूर, ता.राहता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906017709-11-2021
39ग्रामपंचायत विभागश्री.प्रविण सूर्यभान डेंगळे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-दुर्गापूर, ता.राहता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906017809-11-2021
40ग्रामपंचायत विभागश्री.एल.एम.शेख, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-उंबरे, ता.राहुरी यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906017909-11-2021
41ग्रामपंचायत विभागश्री.एल.एम.शेख, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-उंबरे, ता.राहुरी यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906018009-11-2021
42ग्रामपंचायत विभागश्री.माणिक तुकाराम होनकर्पे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-घारगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906018109-11-2021
43ग्रामपंचायत विभागश्री.माणिक तुकाराम होनकर्पे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-घारगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110906018209-11-2021
44सामान्य प्रशासन विभागश्री.सर्जेराव शंकर भारती,तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक,पं.स.अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2021110804016808-11-2021
45सामान्य प्रशासन विभागश्री.प्रविण कारभारी गागरे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता व चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110804016908-11-2021
46सामान्य प्रशासन विभागश्री.प्रविण कारभारी गागरे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पंचायत समिती राहुरी यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत.2021110804017008-11-2021
47सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष -०४९५० पंचायत समिती कार्यालय /कर्मचारी निवासस्थान देखभाल व दुरुस्ती) योजनेतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 2021110813004808-11-2021
48सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष -०४९२० दहन / दफन भूमी व्यवस्थापन) योजनेतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 2021110813005008-11-2021
49शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.मोहन भगवान शिरसाठ प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. आघी ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी प्रकरणी अंतिम कार्यवाही करणेबाबत 2021110316011803-11-2021
50आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषदेतंर्गत आरोग्‍य विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा उत्‍तीर्ण होणेपासून सूट देणेबाबत.(संवर्ग- आरोग्‍य सेवक पुरुष.)2021110110024201-11-2021
51आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषदेतंर्गत आरोग्‍य विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा उत्‍तीर्ण होणेपासून सूट देणेबाबत.(संवर्ग- आरोग्‍य सहायक पुरुष).2021110110024301-11-2021
52सामान्य प्रशासन विभागकोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधकात्मक उपाय म्हणून मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित केलेला बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर सुरू करणेबाबत.2021110104016701-11-2021
53शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.निवृत्ती तान्हाजी कांबळे,उपा.जि.प.प्रा.शाळा मनोली ता.संगमनेर यांना दोषमुक्त करणेबाबत2021110116011701-11-2021
54ग्रामपंचायत विभागश्री.जालिंदर तुकाराम सोनावणे, विस्तार अधिकारी (पं), पंचायत समिती अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110106016001-11-2021
55ग्रामपंचायत विभागश्री.जालिंदर तुकाराम सोनावणे, विस्तार अधिकारी (पं), पंचायत समिती अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021110106016101-11-2021
56ग्रामपंचायत विभागश्री.संभाजी तुकाराम नांगरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-भानगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2021110106016201-11-2021
57ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवड, ता.राहता यांचे अनधिकृत गैरहजरबाबत. 2021110106016401-11-2021
58ग्रामपंचायत विभागश्री.पोपट कचरू वारखडे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-बेलपिपळगाव, ता.नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021110106016501-11-2021
59ग्रामपंचायत विभागश्री.पोपट कचरू वारखडे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-बेलपिपळगाव, ता.नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021110106016601-11-2021
60ग्रामपंचायत विभागश्री.ठकाजी मनाजी जासूद, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-ढवळपुरी, ता.पारनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021110106016701-11-2021
61ग्रामपंचायत विभागश्री.ठकाजी मनाजी जासूद, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-ढवळपुरी, ता.पारनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकमी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021110106016801-11-2021
62ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ सुधारीत करणेबाबत. १०-२०-३० वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 2021110106016901-11-2021
63ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ सुधारीत करणेबाबत. १०-२०-३० वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 2021110106017001-11-2021
64ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ सुधारीत करणेबाबत. १०-२०-३० वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 2021110106017101-11-2021
65ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक) गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ सुधारीत करणेबाबत. १०-२०-३० वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 2021110106017201-11-2021
66ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.एस.डी.व्यवहारे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खुंटेफळ, ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110106017401-11-2021
67ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.एस.डी.व्यवहारे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खुंटेफळ, ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021110106017501-11-2021
68ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय रुरबन कार्यक्रम अंर्तगत तिसगांव तालुका पाथर्डी येथे गाव अंतर्गत नाळ पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021110114014101-11-2021
69सामान्य प्रशासन विभागश्री.जगन्नाथ सदाशिव भोर,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने त्यांना सेवामुक्त करणेबाबत. 2021102904016529-10-2021
70आरोग्‍य विभागश्रीमती प्राजक्‍ता रामनाथ पागर, आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र बालमटाकळी प्रा.आ.केंद्र हातगाव ता.शेवगाव यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021102910024129-10-2021
71अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्‍ठ लेखाधिकारी गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत.2021102905003529-10-2021
72अर्थ विभागक‍निष्‍ठ सहायक (लेखा) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत.2021102905003629-10-2021
73अर्थ विभागक‍निष्‍ठ सहायक (लेखा) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत.2021102905003729-10-2021
74सामान्य प्रशासन विभागश्रीम निर्मला अजय पवार,सहा गट विकास अधिकारी,मग्रारोहयो जि प अ,नगर यांची स्वेच्छा सेवानिवृती मंजुर झाल्याने त्यांना सेवामुक्त करणेबाबत.2021102904016629-10-2021
75शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र विलास गर्जे, उपाध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अकोले ता. पाथर्डी यांना त्यांनी केलेल्या गैरवर्तन प्रकरणी प्राथमिक शिक्षक या पदावरून तात्पुरत्या स्वरूपात दूर करणेबाबत 2021102916011629-10-2021
76ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. (श्री. जरांगे सुरेंद्र हरिभाऊ, ग्रामसेवक, पं.स.चिपळूण, जि.प.रत्नागिरी)2021102906015929-10-2021
77सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ मध्ये लेखाशिर्ष ३०५४ २१४१ ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण अंतर्गत बदल प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 2021102913004429-10-2021
78आरोग्‍य विभागश्री.विनोद एकनाथ कव्‍हळे,आरोग्‍य सेवक (पु) उपकेंद्र पिंपळगाव देपा ,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चंदनापूरी ता.संगमनेर यांना आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021102810023928-10-2021
79आरोग्‍य विभागश्री.रितीक विलास सोनवणे यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार गट-ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2021102810024028-10-2021
80शिक्षण प्राथमिक विभागआदिवासी सुवर्ण महोत्सवी योजनेमधील अनुदान वाटपामध्ये अनियमितता केलेबाबत विभागीय चौकशी होणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2021102816011428-10-2021
81ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) (गट-क) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची ५०/५५ वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस ३० वर्ष पूर्ण झालेने पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुनर्विलोकनाबाबत.2021102806015828-10-2021
82ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना शेवगांव पाथर्डी व ५४ गावे ता. शेवगाव खंडोबामळा जलशुद्धीकरण केंद्र व अमरापूर येथील उपांगे दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021102814013928-10-2021
83सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष – ४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2021102713004127-10-2021
84सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष – ४९५५ तिर्थक्षेत्र व पर्यटन) योजनेतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2021102713004227-10-2021
85सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२१-२२ मध्ये ३०५४ २१४१ ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2021102713004327-10-2021
86शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलीधर बोरुडे, उपाध्यापक जि. प. प्रा. शाळा म्हसे ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर यांची उसनवार तत्वावर सेवावर्ग करणेबाबत.2021102516011225-10-2021
87आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.कांचन अर्जुन होन एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देवळालीप्रवरा,ता.राहुरी येथे हजर करुन घेणेबाबत.2021102510023825-10-2021
88महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, भिंगार व घारगाव २ संगमनेर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2021102108004121-10-2021
89आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषदेअंतर्गत आरोग्‍य विभागाकडील गट-क,वर्ग -३ संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सूट देणेबाबत.(संवर्ग- आरोग्‍य सेवक पुरुष)2021102010023620-10-2021
90आरोग्‍य विभागश्री.डॉ.लक्ष्‍मण दत्‍तात्रय कुलकर्णी,से.नि.वै.अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पिंपळगावपिसा ता.श्रीगोंदा यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍तीवेतन अदायगीबाबत.2021102010023720-10-2021
91सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2021101804016318-10-2021
92ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. (श्री. रोडे दत्तात्रय धोंडिबा, ग्रामसेवक, पं.स.निफाड, जि.प.नाशिक)2021101806015618-10-2021
93ग्रामपंचायत विभागश्री.गणपत गोपाळा धांडे, विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती अकोले यांना विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदावरून तात्पुरते दूर करणे बाबत. 2021101806015718-10-2021
94ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागशहाजापूर तालुका कोपरगांव येथे नळ पाणी पुरवठा योजना स्वतंत्र डी पी बसविणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2021101314012313-10-2021
95ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागबाहादरपूर तालुका कोपरगांव येथे साधी विहीर करणे . या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021101314012413-10-2021
96ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागशिरसगाव बोडखा तालुका श्रीगोंदा येथे पिण्याची पाईप लाईन विस्तारीकरण करणे . या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021101314012513-10-2021
97ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदाढ बु. तालुका राहाता येथे डॉ बडाख वस्ती ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र बंदिस्त गटार पाईप टाकणे . या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021101314012613-10-2021
98ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागशिबलापूर तालुका संगमनेर येथे येथे जुना हंगेवाडी रस्ता घुगे वस्ती नाला दुरुस्ती भराव बंदिस्त पाईप करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021101314012713-10-2021
99ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपारेवाडी तालुका पाथर्डी येथे सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेला सोलर पम्प बसविणे . या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021101314012813-10-2021
100ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माळवाडी घारगाव तालुका श्रीगोंदा येथे बोअरवेल पम्प बसविणे . या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2021101314012913-10-2021