जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल तात्‍याबा कदम,आरोग्‍य सेवक महिला,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पोहेगाव ता.कोपरगाव यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत.2021061110006511-06-2021
2आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल तात्‍याबा कदम,आरोग्‍य सेवक महिला,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पोहेगाव ता.कोपरगाव यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत.2021061110006611-06-2021
3आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम (Final) सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2021061110006711-06-2021
4आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्‍य विभागांतर्गत महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस वैदयकीय अधिका-यांच्‍या रिक्‍त पदावर कंत्राटी पध्‍दतीने नेमणूक झाल्‍याने हजर करुन घेणेबाबत.डॉ.गोकुळ गवांदे.2021060910006209-06-2021
5आरोग्‍य विभागश्रीमती नरांजे करुणा केशवराव, आरोग्‍य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पोहेगाव ता.कोपरगाव यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021060910006309-06-2021
6आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्‍य विभागांतर्गत महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस वैदयकीय अधिका-यांच्‍या रिक्‍त पदावर कंत्राटी पध्‍दतीने नेमणूक झाल्‍याने हजर करुन घेणेबाबत.डॉ.कार्तिक तुपे 2021060910006409-06-2021
7लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा नारायण डोह ता.नगर जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021060815005308-06-2021
8लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा देवदैठण स्‍मशानभुमी जवळ ता.श्रीगोंदा जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021060815005408-06-2021
9लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा कोंभळी ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021060815005508-06-2021
10लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा देऊळगाव ता.श्रीगोंदा जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021060815005208-06-2021
11ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद गट क कर्मचारी बदलाच्या धरणांची अंमलबजावणी करणे २०२१ -ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्थापत्य )अंतिम सेवा जेष्ठांता यादी प्रसिद्द करणे 2021060714005507-06-2021
12सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसतील तर त्यांच्या वेतनातील रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यावर जमा करणेबाबत.2021060704005507-06-2021
13आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागातर्गत महाराष्ट्रन वै्दयकीय व आरोग्यत सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी पध्द तीने नेमणूक झाल्यायने हजर करुन घेणेबाबत . डॉ.सुदर्शन वर्मा 2021060710006107-06-2021
14ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसन 2019-2020 च्या टंचाई कालावधी मध्ये पिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या उपाय योजनांसाठी निधी वाटप करणे. (लेखाशिर्ष 2245 2185) 2021060414005304-06-2021
15सामान्य प्रशासन विभागश्री.आनंद दत्तात्रय दिकोंडा,तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक,पंचायत समिती पाथर्डी,यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत.2021060404005404-06-2021
16ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक.) पदावर समायोजन करणे बाबत.. 2021060406005804-06-2021
17ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद गट क कर्मचारी बदलाच्या धरणांची अंमलबजावणी करणे २०२१ -ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )अंतिम सेवा जेष्ठांता यादी प्रसिद्द करणे 2021060414005404-06-2021
18ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.चांडे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कोऱ्हाळे, ता.राहाता, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पुनःश्च चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021060206005402-06-2021
19ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.चांडे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कोऱ्हाळे, ता.राहाता, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पुनःश्च सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021060206005502-06-2021
20आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ मधील पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अर्हताधारक वैद्यकीय अधिका-यांना जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी गट-अ वर्ग -१ या संवगात निव्‍वळ तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात पदोन्‍नती देण्‍यात आल्‍याने कार्यमुक्त करणेबाबत..2021060210006002-06-2021
21सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क सवंर्गातील कर्मचारी यांना जिह्वा परिषद जळगांव येथे एकतर्फी आंतरजिह्वा बदलीने हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 2021060204005302-06-2021
22आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पूर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट देणेबाबत.2021060110005601-06-2021
23आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा (शिस्‍त व अपील) नियम १९६४ चा नियम १३ अ अन्‍वये अपील अर्जाबाबत.2021060110005701-06-2021
24आरोग्‍य विभागश्रीमती जोस्‍पीन स्टिफन भोसले, आरोग्‍य सेवक महिला यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2021060110005801-06-2021
25आरोग्‍य विभागश्रीमती भारती टायटस जावळे,आरोग्‍य सेवक महिला यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2021060110005901-06-2021
26ग्रामपंचायत विभागश्री.शंकर बापू भालेराव, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-कोऱ्हाळे, ता.राहाता, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पुनःश्च चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021060106005001-06-2021
27ग्रामपंचायत विभागश्री.शंकर बापू भालेराव, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-कोऱ्हाळे, ता.राहाता, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पुनःश्च सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021060106005101-06-2021
28ग्रामपंचायत विभागश्री.सुनील शंकरराव शेळके, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सारोळापठार, ता.संगमनेर यांचे गैरवर्तना / गैरव्यवहाराबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2021060106005201-06-2021
29ग्रामपंचायत विभागश्री.सुनील शंकरराव शेळके, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सारोळापठार, ता.संगमनेर यांचे गैरवर्तना / गैरव्यवहाराबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2021060106005301-06-2021
30सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना-आदिवासी उपयोजना जि.प.लेखाशिर्ष टी.एस.पी.२२२५ इ १९६ योजनेंतगत सन २०२०-२१ मधील काम बदल प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता आदेश.2021060113001701-06-2021
31आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.बी.एस.भोंडवे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र बारडगाव सुद्रिक,ता. कर्जत हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन कार्यमुक्‍त होत आसल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.. 2021053110005431-05-2021
32आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.एस.एस.ठाकुर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र वाळकी,ता.नगर या नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन कार्यमुक्‍त होत आसल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.. 2021053110005531-05-2021
33सामान्य प्रशासन विभागश्री.संदिप कमलाकर शेळके,सेवानिलंबीत कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता व चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021053104005231-05-2021
34लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा दिघोळ ता.जामखेड जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004031-05-2021
35लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा अकोळनेर कोळगेमळा ता.नगर जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004131-05-2021
36लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा अकोळनेर वाघदरा ता.नगर जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004231-05-2021
37लघु पाटबंधारे विभागको.प.बेनवडी खंडु अण्णा गडादे गट नं ३६३ बेनवडी ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004331-05-2021
38लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा देशमुख वाडी शहाजी शिंदे मळा गट नं १२६ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004431-05-2021
39लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा येसोडी बारडगाव दगडी गट नं.२०४ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004531-05-2021
40लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा देशमुख बरबडे मळा ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004631-05-2021
41लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा देशमुखवाडी गट नं २१७ तात्‍या काळे मळा ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004731-05-2021
42लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा म्हाळगी गट नं २० ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004831-05-2021
43लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा म्हाळगी गट नं.४१ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115004931-05-2021
44लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा बेंद्रे मळा गट नं २०० देशमुखवाडी ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115005031-05-2021
45लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा चिलवडी गट नं ६१८ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021053115005131-05-2021
46लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा गुंडेगाव वाटदरा ता.नगर जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815005628-05-2021
47लघु पाटबंधारे विभागको. प बंधारा म्हसे खुर्द खार ओढा सुखदेव कारखिले व मार्तंड जाधव शेताजवळ ता पारनेर जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815005728-05-2021
48लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा तांदळी दुमाला गट नं.४९२/१३ ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003428-05-2021
49लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा कुळधरण सुपेकरवाडी गट नं.३४४/२ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003528-05-2021
50लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा कुळधरण गट नं.३१८ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003628-05-2021
51लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा दुरुस्‍ती सुपेकरवाडी गट नं ३१४ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003728-05-2021
52लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा सुपेकरवाडी गट नं.९१२/९१३ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003828-05-2021
53लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा कुळधरण गट नं.६६/७५४ ता.कर्जत जि अ नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052815003928-05-2021
54ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्रीम. मेहेत्रे उषा बाळासाहेब, ग्रामसेवक, पं.स.आष्टी. जि.प.बीड. 2021052706005627-05-2021
55ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्री. गडाख हरिभाऊ दशरथ, ग्रामसेवक, पं.स.निफाड, जि.प. नाशिक. 2021052706005727-05-2021
56आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र खिरविरे,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत.2021052510005025-05-2021
57आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र भाळवणी,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत.2021052510005125-05-2021
58आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्‍य अधिकारी पंचायत समिती अकोले या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2021052510005225-05-2021
59आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक महिला गट क ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/ हिंदी भाषा परिक्षा उत्‍तीर्ण होणेपासून सूट देणेबाबत.2021052510005325-05-2021
60लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा दुरुस्‍ती सुपेकरवाडी शिंदे वस्‍ती ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052515003325-05-2021
61सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउपअभिंयता जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राहाता पदभाराबाबत 2021052413001624-05-2021
62सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अधिनस्त असलेल्या सभापती,पं स पारनेर,राहुरी,राहाता,कोपरगांव यांना शासकाीय वाहनांचे वाटप करणेबाबत.2021052104004821-05-2021
63शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अहमदनगर जि प कडून इतर जि. प. कडे जाणारे शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत . 2021052116003621-05-2021
64सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना जिल्हा परिषद अहमदनगर कडे आंतर जिल्हा बदलीने सामावुन घेणेबाबत2021052104005021-05-2021
65लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा आंबादास कानगुडे मळा ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115002521-05-2021
66लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा कानगुडवाडी खिंड ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115002621-05-2021
67लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा कानगुडवाडी खटकळवाडी गट क्र ४७८ ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115002721-05-2021
68लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा कानगुडवाडी आंधळकरमळा ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115002821-05-2021
69लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा कानगुडवाडी गावठाण उंबराजवळ ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115002921-05-2021
70लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा रांजणगाव मशिद निर्वाण वस्ती ता पारनेर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115003021-05-2021
71लघु पाटबंधारे विभाग को प बंधारा रांजणगाव मशिद लेंडीनाला जवकवस्ती ता पारनेर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115003121-05-2021
72लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा राळेगण थेरपाळ गाडीलकर वस्‍ती ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052115003221-05-2021
73ग्रामपंचायत विभागराज्य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणे बाबत. श्री. मस्के राजेश शहाजीराव, वि.अ(सांख्यिकी) 2021052006004820-05-2021
74ग्रामपंचायत विभागराज्य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणे बाबत. श्री. जगताप कैलास मधुकर, वि.अ(पंचायत) 2021052006004920-05-2021
75ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे आढळगांव ता.श्रीगोंदा येथील डोकेवाडी जि.प.शाळा येथे शौचालय विकास कामे करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052014005020-05-2021
76ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागबेलापूर बु.ता.श्रीरामपूर अंतर्गत सुवालाल लुक्कड ते जि.प.मुलांची शाळा भुमीगत गटार करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052014005120-05-2021
77लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा कामरगाव आमराई ता.नगर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052015002220-05-2021
78लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा कोथुळ ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052015002320-05-2021
79लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा इमामपूर ग्रामपंचायत हद्दीत ता. नगर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021052015002420-05-2021
80आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.कृष्‍णा सतिश कडव एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सलाबतपूर,ता.नेवासा येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051910004919-05-2021
81सामान्य प्रशासन विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने नेमणुक देणेबाबत.2021051904004719-05-2021
82महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम साळवे सुनीता भगवान तत्कालीन अंगणवाडी पर्यवेक्षिका शेवगाव यांचे विरुध्द कार्यालयीन कामी गैरवर्तना बाबत शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत. 2021051908001419-05-2021
83महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए . बा .वि. से. प्र. नगर १ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत . 2021051908001519-05-2021
84आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रियंका राजेंद्र केदारी एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टाकळीभान,ता.श्रीरामपूर हजर करून घेणेबाबत..2021051810004418-05-2021
85आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रतिक्षा संजय एरंडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र घारगाव,ता.संगमनेर हजर करून घेणेबाबत..2021051810004518-05-2021
86आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.करण प्रकाश चत्‍तर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कोतुळ,ता.अकोले येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051810004618-05-2021
87आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.संकेत सुनिल मोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र रूईछत्रपती,ता.पारनेर येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051810004718-05-2021
88आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अमोल शिवाजी चिंधे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सलाबतपूर,ता.नेवासा येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051810004818-05-2021
89ग्रामपंचायत विभागसन २०१७ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणे बाबत. 2021051806004318-05-2021
90लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा बजरंगवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021051815001618-05-2021
91लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा जळकेवाडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2021051815002118-05-2021
92आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.स्‍नेहा पोपटराव तांबे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आढळगाव,ता.श्रीगोंदा.येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051710004117-05-2021
93आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.विद्या अंबादास पवार एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र पागोरी पिंपळगाव,ता.पाथडी .येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051710004217-05-2021
94आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.विवेक राजेंद्र नारायणे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बेलापूर,ता.श्रीरामपूर.येथे हजर करून घेणेबाबत..2021051710004317-05-2021
95ग्रामपंचायत विभागराज्य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना वाहतूक भत्ता मंजूर करणे बाबत. श्री.राठोड संतोष तुळशीराम, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी. 2021051706004417-05-2021
96ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2021051706004517-05-2021
97ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२१ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2021051706004617-05-2021
98ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्री बाळू पोपट कांडेकर विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर2021051706004717-05-2021
99सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे नियम १३ नुसार निकालपत्राबाबत - श्री रवींद्र यादवराव तोरणे, तत्कालीन सहायक प्रशासन अधिकारी 2021051204004412-05-2021
100सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे नियम १३ नुसार निकालपत्राबाबत - श्री. कैलास बाळासाहेब झुंगे, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक. 2021051204004512-05-2021