जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क,वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत. संवर्ग-सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 2021091704015117-09-2021
2आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021091610016616-09-2021
3सामान्य प्रशासन विभागश्री.अभिजीत नंदकुमार पोळ रा केडगांव ता.जि.अ.नगर अनुकंपा तत्‍वावर वर्ग-३ गट क वरिष्‍ठ सहा. लेखा या पदावर पदस्‍थानेचा आदेश रदद करण्‍याबाबत 2021091604015016-09-2021
4आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021091610016716-09-2021
5सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर.एम.शिदोरे उपअभियंता जि.प.सा.बां.उपविभाग यांचे शेवगाव यांचे वैद्यकीय कारणास्तव राजा कालावधीतील कार्यभार देणेबाबत.. 2021091512000415-09-2021
6सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर.एम.शिदोरे उपअभियंता जि.प.सा.बां.उपविभाग यांचे पाथर्डी यांचे वैद्यकीय कारणास्तव राजा कालावधीतील कार्यभार देणेबाबत.. 2021091512000515-09-2021
7सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी,पं स नेवासा या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत2021091504014815-09-2021
8सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणेबाबत . कनिष्ठ सहायक गट - क ( लिपिकवर्गीय )2021091504014915-09-2021
9ग्रामपंचायत विभागश्री.माधव रामदास धोंगडे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मुथाळने, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2021091506012815-09-2021
10ग्रामपंचायत विभागश्री.माधव रामदास धोंगडे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मुथाळने, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021091506012915-09-2021
11ग्रामपंचायत विभागश्री.लक्ष्मण दशरथ नांगरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-कांगोणी, ता.नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021091506013015-09-2021
12ग्रामपंचायत विभागश्री.लक्ष्मण दशरथ नांगरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-कांगोणी, ता.नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2021091506013115-09-2021
13ग्रामपंचायत विभागश्री.सुशीलकुमार ओमनाथ शेळके, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-जातेगाव, ता.जामखेड यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2021091506013215-09-2021
14सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक संवर्गात निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती झाल्याने कार्यमुक्त्त करणेबाबत. 2021091404014714-09-2021
15ग्रामपंचायत विभागमौजे लोणी हवेली ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत नं.८९ मधील सार्वजनिक चावडी इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत.2021091406012514-09-2021
16ग्रामपंचायत विभागमौजे पळवे खुर्द ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत नं.१५१ मधील एक खोली इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वंमान्यता देणेबाबत 2021091406012614-09-2021
17पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षमहाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक संवर्गात निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती झाल्याने कार्यमुक्त्त करणेबाबत.2021091407000314-09-2021
18ग्रामपंचायत विभागमौजे वनकुटे ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत नं.४२० मधील एक खोली इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत 2021091406012714-09-2021
19सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती. मनिषा विठ्ठल आंबेकर,कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),प्राथमिक शिक्षण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे नावात बदल करणेबाबत. 2021091304014613-09-2021
20सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसेवेतून निलंबित करणेबाबत श्री.बी.बी.चौधर शाखा अभियंता, जि.प.सा.बां.उत्तर विभाग, अहमदनगर 2021090713003607-09-2021
21ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. कै . पंढरीनाथ उत्तमराव आव्हाड ,शाखा अभियंता , जि. प.ग्रा. पा. पु. उपविभाग पाथर्डी यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील सेवा निलंबन कालावधी बाबत 2021090714010807-09-2021
22शिक्षण प्राथमिक विभागमा.विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे कडील प्राप्त आदेशान्वये कार्यवाही करणेबाबत.2021090616008906-09-2021
23शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत2021090616009006-09-2021
24आरोग्‍य विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली आदेशात अंशत:बदल करणेबाबत .2021090610015106-09-2021
25सामान्य प्रशासन विभाग¨महाराष्ट्र विकास सेवा अ मधील गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे व त्यांचेकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.2021090604014206-09-2021
26सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे व त्यांचेकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.श्री कोकणी,गविअ पं स जामखेड2021090604014306-09-2021
27सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे व त्यांचेकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.श्री वेले,उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो) जि प अ,नगर2021090604014406-09-2021
28सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार या संवर्गातील कर्मचा-यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणेबाबत2021090613003506-09-2021
29ग्रामपंचायत विभागश्री.शशिकांत राजाराम गायकवाड, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पाडळी दर्या, ता.पारनेर यांना ग्रामसेवक या पदावरुन तात्पुरते दूर करणे बाबत. 2021090606012406-09-2021
30शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. रविकिरण भास्कर भोजने, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कापसे वस्ती ता. जामखेड, जिल्हा अहमदनगर यांचे शालेय गैरवर्तन प्रकरणी कार्यवाहीबाबत 2021090616009106-09-2021
31शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री रविकिरण भास्कर भोजने, प्राथमिक शिक्षक, जि. प. सेवेतून सेवा निलंबित केलेले यांना जि. प. सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत 2021090616009206-09-2021
32सामान्य प्रशासन विभागश्री.विशाल सुहास लोळगे,तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक,ग्रामपंचायत विभाग,जि.प. अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तनभंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2021090604014506-09-2021
33ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.आर.पी. खंदारे कनिष्ठ भूवैज्ञानिक , ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि .प. अहमदनगरयांची बदली झाल्यामुळे कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2021090614010606-09-2021
34शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.ज्ञानेश्वर दामोधर वाकचौरे,विस्तार अधिकारी वर्ग-3 श्रेणी-2 तालुका श्रीरामपुर यांनी केलेली पुर्वीची सेवा जि.प.सेवेस (सेवासातत्य) जोडणे बाबत.2021090616009306-09-2021
35सामान्य प्रशासन विभाग¨महाराष्ट्र विकास सेवा अ मधील गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे व त्यांचेकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.2021090304014103-09-2021
36आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021090310014903-09-2021
37महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण विभागाअंतर्गत अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत 2021090308003803-09-2021
38ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्रीम. दसपुते मनिषा देविदास, ग्रामसेवक, पं.स.परंडा, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद. 2021090306012003-09-2021
39ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्री. खैरनार सुनील गंगाधर, ग्रामसेवक, पं.स.हवेली, जिल्हा परिषद पुणे. 2021090306012103-09-2021
40ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्री. वाबळे रवींद्र भानुदास, ग्रामसेवक, पं.स.अंबड, जिल्हा परिषद जालना. 2021090306012203-09-2021
41ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्रीम. साखरे सोनाली अरविंद, ग्रामसेवक, पं.स.आष्टी, जिल्हा परिषद बीड. 2021090306012303-09-2021
42ग्रामपंचायत विभागमौजे अळकुटी ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत व ग्रामसेवक निवासस्थान इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत. 2021090206011702-09-2021
43सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक),(गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे वयाची ५०/५५ वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस ३० वर्ष पूर्ण झालेने पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुर्नविलोकनाबाबत2021090204013902-09-2021
44ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. एम.एल. क्षिरसागर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- शिरसाठवाडी, ता.पाथर्डी यांचे सेवा निलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत. 2021090206011802-09-2021
45सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा.अध्यक्ष,मा.उपाध्यक्ष यांचे कार्यालयास स्वीय सहाय्यक म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2021090204014002-09-2021
46ग्रामपंचायत विभागश्री.गणेश जनार्दन देहाडे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मांडावे, ता. जि. अहमदनगर यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2021090206011902-09-2021
47सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२०-२१ मधील लेखाशिर्ष ३०५४-२४१९ रस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ब अंतर्गत नवीन मंजूर कामांना प्रशासकीय देणे बाबत.2021090113003301-09-2021
48सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०२०-२१ मधील लेखाशिर्ष ३०५४-२४१९ रस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ब अंतर्गत नवीन मंजूर कामांना प्रशासकीय देणे बाबत.2021090113003401-09-2021
49ग्रामपंचायत विभागश्री. गोसावी सुभाष देवगीर, ग्रामविकास अधिकारी, पं.स.संगमनेर यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत.2021083006011530-08-2021
50आरोग्‍य विभागश्रीमती उषा भास्‍कर भागवत, आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने सामावून घेऊन पदस्‍थापना देणेबाबत.2021083010014430-08-2021
51आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021083010014530-08-2021
52आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१ (विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021083010014630-08-2021
53आरोग्‍य विभागश्रीमती दुधाडे दिप्‍ती दिलीप,आरोग्‍य सेवक महिला वर्ग-३ उपकेंद्र जामगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र भाळवणी यांची प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदली बाबत.2021083010014730-08-2021
54आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१ (विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021083010014830-08-2021
55सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20212021083004013630-08-2021
56ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी (वर्ग-३) या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणूका 2021083006011630-08-2021
57सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिगंबर श्यामसुंदर तोडमल,कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),प्राथमिक आरोग्य केंद्र गुहा,ता.राहुरी यांचे विनंती बदलीबाबत-सन २०२१2021083004013730-08-2021
58सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती.अलका श्रीधर पाटील,कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे विनंती बदलीबाबत-सन २०२१2021083004013830-08-2021
59अर्थ विभागवय वर्षे ५३ पुर्ण झाल्‍याने विनंतीवरुन बदली होणेबाबत.... श्री.डी.व्‍ही.साळवे, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, पंचायत समिती राहुरी.2021083005003030-08-2021
60आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) गट क,वर्ग३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा उत्‍तीर्ण होणेपासून सुट देणेबाबत.2021083010015030-08-2021
61ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.के.बी.बनकर शाखा अभियंता जि .प. ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांची खास बाब बदली करणे बाबत 2021083014010730-08-2021
62आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला गट - क या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 55 वर्ष पुर्ण झालेने किंवा सेवेस 30 वर्ष पुर्ण झालेने पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुनर्विलोकना बाबत. 2021083010015230-08-2021
63शिक्षण प्राथमिक विभागश्री नामदेव दामोदर तांबे, प्राथमिक शिक्षक पदावरून दूर केलेले, पंचायत समिती कर्जत यांना जि. प. सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत.2021082716008727-08-2021
64आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710013727-08-2021
65आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710013827-08-2021
66आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710013927-08-2021
67आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710014027-08-2021
68आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710014127-08-2021
69आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710014227-08-2021
70आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०२१ अंतर्गत झाल्‍यामुळे कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2021082710014327-08-2021
71पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या संवर्गाची वयाची 50/55 वर्ष पूर्ण झालेल्या पदान्नतीस पात्र अधिकारी कर्मचारी यांचे सेवेचे पूर्नविलोकन बाबत2021082711001527-08-2021
72पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या संवर्गाची सेवेस 30 वर्ष पुर्ण झालेल्या पदान्नतीस पात्र अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवेचे पूर्नविलोकन बाबत.2021082711001627-08-2021
73महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती अ. तु .गांगुर्डे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अकोले यांना बदलीच्या ठिकाणी हजार होण्यासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2021082608003726-08-2021
74सामान्य प्रशासन विभाग¨महाराष्ट्र विकास सेवा ब मधील सहाय्यक गट विकास अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे व त्यांचेकडील पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत.2021082604013526-08-2021
75ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी (वर्ग-३) या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणूका 2021082506010925-08-2021
76ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक (वर्ग-३) या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणूका 2021082506011025-08-2021
77ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी (वर्ग-३) या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणूका2021082506011225-08-2021
78ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक) (गट-क) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची ५०/५५ वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस ३० वर्ष पूर्ण झालेने पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी यांचे सेवेचे पुनर्विलोकनाबाबत.2021082506011425-08-2021
79ग्रामपंचायत विभागश्री जाधव मधुकर कारभारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक) समायोजनाने पद समाजकल्याण निरीक्षक तथा सहाय्यक गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग,जि.प.अहमदनगर यांचे वेतन व भत्याबाबत.2021082406010824-08-2021
80सामान्य प्रशासन विभागश्री.भाऊसाहेब एकनाथ औताडे,वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),शिक्षण विभाग,पंचायत समिती कोपरगांव यांचे विनंती बदलीबाबत-सन २०२१2021082404013424-08-2021
81पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका .2021082411001224-08-2021
82पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका.2021082411001324-08-2021
83पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका .2021082411001424-08-2021
84आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410011624-08-2021
85आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१2021082410011724-08-2021
86आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410011824-08-2021
87आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410011924-08-2021
88आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१2021082410012124-08-2021
89आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410012224-08-2021
90आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410012324-08-2021
91आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.2021082410012424-08-2021
92आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१.(विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021082410012524-08-2021
93आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१2021082410012624-08-2021
94आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१ (विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021082410012724-08-2021
95आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१ (विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021082410012824-08-2021
96आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०२१ (विशेष कारणास्‍तव प्राधान्‍यक्रम विनंती बदली.)2021082410012924-08-2021
97आरोग्‍य विभागश्रीमती जावळे कल्‍पना कृष्‍णाराव, आरोग्‍य सेवक महिला वर्ग-३ उपकेंद्र वडुले प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगाव ता.शेवगाव यांची प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदलीबाबत.2021082410013024-08-2021
98आरोग्‍य विभागश्रीमती विजया पांडूरंग लोखंडे, आरोग्‍य सेवक महिला वर्ग-३ उपकेंद्र कसारे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तळेगाव यांची प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदली बाबत.2021082410013124-08-2021
99आरोग्‍य विभागश्रीमती स्‍वाती दादा चौधरी,आरोग्‍य सेवक महिला वर्ग-३ उपकेंद्र तहाराबाद प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळीमियॉ यांची प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदलीबाबत.2021082410013224-08-2021
100आरोग्‍य विभागश्रीमती पुष्‍पलता निंबा ओतारी,आरोग्‍य सेवक महिला वर्ग-३ उपकेंद्र वडझिरे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र अळकुटी यांची प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदलीबाबत.2021082410013324-08-2021