जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद उपलेखापाल ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मंजूर करणे. 2022092905003429-09-2022
2अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मंजूर करणे.2022092905003529-09-2022
3शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष कोंडाजी सोनवणे मुख्याध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा टाकळी ता.कोपरगाव यांचे पदस्थापना आदेशात अंशत: बदल करणे बाबत.2022092816015028-09-2022
4सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्ती बाबत. श्री. भोसले शिवाजी बाबुराव, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग-२, जि.प.अहमदनगर 2022092804026628-09-2022
5सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषदेंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत संवर्ग- कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) / वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)2022092804026728-09-2022
6आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत., डॉ. वैजयंती विष्णुदास वैदय (एमबीबीएस).2022092710025427-09-2022
7सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्ती बाबत. श्री. महांडुळे शरद आनंदा, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती श्रीरामपूर. 2022092704026327-09-2022
8महिला बालकल्‍याण विभागवैद्यकीय खर्चाची परिपूर्ती रक्कम मंजुरी बाबत श्रीम कविता गंगाधर गोडे अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ए बा वि से राजूर तालुका अकोले 2022092708003627-09-2022
9ग्रामपंचायत विभागवयाची 50 वर्ष पुर्ण झााल्‍यामुळे संगणक परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यामधुन सुट देणे बाबतण्‍2022092106020021-09-2022
10शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली झाल्यामुळे पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदावरील वेतनश्रेणी नाकारणे बाबत श्री सोनकांबळे मनोज यादव,पदवीधर प्राथ.शिक्षक2022092116014121-09-2022
11शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली झाल्यामुळे पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदावरील वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर पदावनत करणे बाबत श्री वानखेडे प्रविण साहेबराव,पदवीधर प्राथ.शिक्षक2022092116014221-09-2022
12शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत2022092116014321-09-2022
13शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत ..2022092116014421-09-2022
14शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत..2022092116014521-09-2022
15शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. थोरात राजेंद्र माधव प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा शिर्डी ता.राहाता यांना त्यांचे गैरवर्तनाबाबत प्राथमिक शिक्षक या पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत.2022092116014721-09-2022
16शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. थोरात संजय सखाहरी पदवीधर शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा शिर्डी ता.राहाता यांना त्यांचे गैरवर्तनाबाबत प्राथमिक शिक्षक या पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत.2022092116014821-09-2022
17आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुट देणेबाबत. 2022092110025021-09-2022
18आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणेबाबत श्रीम. सरोदे अर्चना अमोल, रा. गुंजाळे ता. राहुरी 2022092110025121-09-2022
19आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत., डॉ.सौदागर जहीर अब्दुल रज्जाक (एमबीबीएस). 2022092110025221-09-2022
20सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील गट विकास अधिकारी (एस-20) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-23) संवर्गात तदर्थ पदोन्नती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत.2022092104026421-09-2022
21शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बद्रिनाथ देवीदास चव्हाण‍ उपा. जि.प.शाळा. मडकी ता.नेवासा यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दुर करणे बाबत.2022092016014020-09-2022
22आरोग्‍य विभागश्री. कैलास सखाराम गव्हाणे,से. नि. आ. सेवक प्राथमिक आरोग्य केंद्र चंदनपुरी,ता. संगमनेर यांना तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन अदायगी बाबत. 2022092010025320-09-2022
23सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गट-की संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२२2022091904025519-09-2022
24सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२२2022091904025619-09-2022
25सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गट-की संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२२2022091904025719-09-2022
26पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग तीन या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०२२. कैलास दहातोंडे 2022091911004419-09-2022
27सामान्य प्रशासन विभागमा. अपर आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकेडील अपिलावर झालेल्या निकालाची अंमलबजावणी करणेबाबत. सेवेत पुनःस्थापित करणे बाबत. 2022091604025316-09-2022
28सामान्य प्रशासन विभागश्री. रवींद्र प्रकाश कुलकर्णी, सक्तीने सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपिक),प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावळीविहीर ता. राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत शिक्षेचे फेरआदेश पारित करणेबाबत. 2022091604025416-09-2022
29शिक्षण प्राथमिक विभागजि.प.अंतर्गत प्राथमिक मुख्याध्यापक यांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागु केलेल्याश्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत2022091516013315-09-2022
30शिक्षण प्राथमिक विभागजि.प.अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक ,मुख्याध्यापक यांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागु केलेल्या दिनांकामध्ये व नावामध्ये सुधारणा करणेबाबत2022091516013415-09-2022
31शिक्षण प्राथमिक विभागपुर्वीची सेवा जिल्हा परिषद सेवेस जोडून मिळणेबाबत.. 2022091516013515-09-2022
32शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष कोडाजी सानवणे मुख्याध्यापक जि.प.प्रा.शाळा टाकळी ता.कोपरगाव यांना पदस्थाना देणेबाबत2022091516013615-09-2022
33शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष कोंडाजी सोनवणे मुख्याध्यापक जि.प.शाळा कोपरगांव यांचे कामकाजातील अनियमितते बाबत शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे बाबत.2022091516013715-09-2022
34शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती कांता गणपत घावटे तत्का.केंद्रप्रमुख जि.प.केद्र बारगाव नांदुर ता.राहुरी यांचे निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत.2022091516013815-09-2022
35सामान्य प्रशासन विभागश्री सुनिल चंद्रकांत कानडे ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निलंबन निर्वाह भत्ता अदा करणेबाबत . 2022091504025215-09-2022
36सामान्य प्रशासन विभागमा.अपर आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील अपिलावर झालेल्या निकालाची अंमलबजावणी करणेबाबत.2022091504025815-09-2022
37सामान्य प्रशासन विभागश्री.निलेश राजेंद्र दळवी, सेवेतून काढून टाकलेले तत्कालीन परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र-कोळगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत शिक्षेचे फेर आदेश पारित करणेबाबत.2022091504025915-09-2022
38सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक बबन गाडे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट क पंचायत समिती नगर यांचेविनंती बदली बाबत सन २०२२2022091504026215-09-2022
39सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषद अहमदनगर अधिनस्त असलेल्या मा.सभापती, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना शासकीय वाहनाचे वाटप करणेबाबत. 2022091404025114-09-2022
40आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत .2022091210024312-09-2022
41आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्‍य विभागातील वरिष्‍ठ अधिका-यांच्‍या प्रशिक्षणासाठी (Technical and Administrative Capacity Building Training) कार्यमुक्त करणेबाबत 2022091210024412-09-2022
42आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे,आरोग्य सेवक (महिला) यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत. 2022091210024512-09-2022
43महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेअंतर्गत महिला व बाल कल्याण विभागातील गट क , वर्ग ३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी /हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे पासून सूट देणे बाबत. संवर्ग - पर्यवेक्षिका 2022091208003512-09-2022
44सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधीकारी पंचायत समिती राहाता या पदाचा अतीरिक्त पदभार सोपविणे बाबत2022091204026112-09-2022
45ग्रामपंचायत विभागराज्य शासकीय कर्मचारयांना व इतराना वाहतूक भत्ता मंजूर करणेबाबत 2022090806019808-09-2022
46आरोग्‍य विभागश्रीमती विमल दामू आढाव,अर्धवेळ स्त्री परिचर प्रा.आ.केंद्र धामणगावपाट (कोतुळ ) अंतर्गत उपकेंद्र लिंगदेव,ता. अकोले यांचा राजीनामाबाबत. 2022090710024107-09-2022
47सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ज़िल्हा परिषद अहमदनगरकडे एकतर्फी आंतर ज़िल्हा बदलीने सामावून घेणेबाबत. 2022090604024906-09-2022
48पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०२२. श्री सतिष शिरसाट पशुधन पर्यवेक्षक 2022090511004305-09-2022
49सामान्य प्रशासन विभागश्री.राहुल भास्कर ठोकळ,कनि.सहा.यांच्या पदस्थापना आदेशात अंशत: बदल करणे बाबत2022090504024805-09-2022
50आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणे बाबत श्रीम. प्रिती रंगनाथ पंडित,रा. साकेगाव ता. पाथर्डी 2022090510024205-09-2022
51ग्रामपंचायत विभागमा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पुनरिक्षण अर्जाबाबत. (श्री.दौलत नामदेव नवले, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मवेशी, धामणगाव, लाडगाव, ता.अकोले)2022090506019705-09-2022
52आरोग्‍य विभागसन २०२२-२३ या आर्थिक `वर्षासाठी वेतन अनुदान ( कर्मचारी यांचे ऑफलाईन वेतन व PTLA मानधन ) वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत २२११०१४९-३६2022090310023803-09-2022
53आरोग्‍य विभागसन २०२२-२३ या आर्थिक `वर्षासाठी वेतन अनुदान ( अर्धवेळ स्त्री परिचर यांचे मानधन व कर्मचारी यांचे ऑफलाईन वेतन ) वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत २२१०५०४१-३६2022090310023903-09-2022
54शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अहमदनगर जि.प.कडून इतर जि.प.कडे जाणारे शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2022090216013202-09-2022
55सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता,जि.प.सा.बा.दक्षिण या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2022090204024502-09-2022
56सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक / कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गट-की संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या स्थानांतरणांने नियुक्त्या २०२२ 2022090204024602-09-2022
57सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र ज़िल्हा परिषदा, ज़िल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चे नियम १४ नुसार पारित झालेल्या निकालाबाबत.2022090204024702-09-2022
58अर्थ विभागश्री.डी.एल.डोखे, सेवानिवृत्‍त कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, पंचायत समिती शेवगांव यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍ती वेतन मंजूर करणेबाबत. 2022090105003301-09-2022
59आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट- अ मधील अर्हताधारक वैदयकीय अधिकारी यांना जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी ( पदव्‍युत्‍तर पदवीधारक ) संवर्गातील पदावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती देण्‍यात आल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2022082910023329-08-2022
60अर्थ विभागश्री.आर.ए.सपकाळे,सहाय्यक लेखाधिकारी ,पंचायत समिती राहुरी यांचेकडे असलेला अर्थ विभागाकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून घेणेबाबत ... 2022082905003129-08-2022
61अर्थ विभागअप्पासाहेब पंढरीनाथ पवार,वरिष्ठ सहा.(लेखा) यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तवणूकीबाबत त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाविषयक कारवाई करणेबाबत ... 2022082905003229-08-2022
62आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील अर्हताधारक वैदयकीय अधिकारी यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक ( निव्वळ एमबीबीएस किंवा पदव्युत्तर पदविकाधारक ) संवर्गातील पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत .2022082910023429-08-2022
63आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट- अ मधील अर्हताधारक वैदयकीय अधिकारी यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी ( पदव्युरत्तर पदवीधारक ) संवर्गातील पदावर तात्पु्रत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत 2022082910023529-08-2022
64आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील अर्हताधारक वैदयकीय अधिकारी यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक ( निव्वळ एमबीबीएस किंवा पदव्युत्तर पदविकाधारक ) संवर्गातील पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत .2022082910023629-08-2022
65आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणे बाबत श्रीम. सविता युवराज पांडुळे,रा. वालवड ता. कर्जत 2022082610023726-08-2022
66सामान्य प्रशासन विभागश्री महेश बाळासाहेब नाईक , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ,पंचायत समिती पारनेर ,यांनी कार्यालयीन कमी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबत 2022082504023825-08-2022
67सामान्य प्रशासन विभागश्री.राहुल भास्कर ठोकळ,कनि.सहा.प्रा.आ.केंद्र मांजरी ता.राहुरी यांना देणेत आलेल्या शिक्षेविरुध्द मा.राज्यमंत्री,ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई,यांचे आदेशानुसार कार्यवाही करणे बाबत.2022082504023925-08-2022
68सामान्य प्रशासन विभागश्री.प्रितम दिपक बल्लाळ,कनि.सहा.प्रा.आ.केंद्र जेऊर ता.नगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2022082504024025-08-2022
69आरोग्‍य विभागश्री.दिपक मदन बेग,सफाई कामगार प्रा. आ. कें.खडकवाडी ता. पारनेर, यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2022082510023025-08-2022
70सामान्य प्रशासन विभागश्री.गणेश दिलीप घोडके,कनि.सहा.पं.स.जामखेड यांच्या निलंबन कालावधीच्या निर्णया बाबत.2022082504024125-08-2022
71आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट -अ,मधील अहर्ताधारक वैद्यकीय अधिकारी यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक (निव्वळ ,एम.बी.बी.एस. किंवा पदव्युत्तर पदवीधारक ) संवर्गातील पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आ;ल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2022082510023125-08-2022
72सामान्य प्रशासन विभागसहा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी या पदाचा अतिरिकत पदभार सोपविणे बाबत2022082504024425-08-2022
73महिला बालकल्‍याण विभागवैद्यकीय खर्चाचे परिपूर्ती रक्कम मंजुरी बाबत श्रीम सुरेखा चंद्रभान मूतोंडे अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ए बा वि से प्रकल्प अकोले ता अकोले 2022082408003324-08-2022
74महिला बालकल्‍याण विभागएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना वडाळा, नेवासा, पारनेर येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2022082408003424-08-2022
75सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ज़िल्हा परिषद, अहमदनगर यांचे कार्यभार प्रशासकीय कारणास्तव बदलणेबाबत. 2022082204023722-08-2022
76शिक्षण प्राथमिक विभागश्री सचिन हरिभाऊ डहाळे उपा.जि.प.शाळा शिबलापूर ता.संगमनेर यांचे निलंबन कालावधी बाबत.2022082216012922-08-2022
77शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष रामचंद्र थोरात प्राथ.शिक्षक जि.प.प्राथमिक शाळा बांगरवस्ती ता.जामखेड यांनी गैरवर्तन केलेने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत2022082216013022-08-2022
78ग्रामपंचायत विभागश्री ठकाराम मनाजी जासुद ग्रामविकास अधिकारी पं स पारनेर यांचे ऐच्छिक सेवा निवृती मंजुरी बाबत 2022081806019918-08-2022
79आरोग्‍य विभागश्रीम.नीना मधुकर लोंढे ,आरोग्य सेवक महिला प्रा. आ. केंद्र चास ता. नगर यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. 2022081810022918-08-2022
80सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस 23 संवर्गातील अधिका-यांना अति मुकाअ/प्रकल्प संचालक, एस 25 संवर्गात तदर्थ्र पदोन्नती झालेने श्री एन पी ओसवाल उपमुकाअ ग्रांप जि प अ,नगर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2022081704023617-08-2022
81आरोग्‍य विभागश्रीम. उजागरे सुरेखा दगडू ,आरोग्य सहाय्यक (महिला) प्रा. आ. केंद्र मवेशी,ता. अकोले यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरीबाबत. 2022081210022812-08-2022
82आरोग्‍य विभागश्रीम. वाघ मिरा रवींद्र,आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव उपकेंद्र पाथरवाला ता. नेवासा यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बादलीने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2022081010022610-08-2022
83आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणेबाबत श्रीम. लक्ष्मी शिवाजी चांदणे,रा. डोंगरगण,ता. नगर 2022081010022710-08-2022
84लघु पाटबंधारे विभाग1.को प बंधारा दुरुस्ती पांजरे गांगर्डेवाडी ता.अकोले 2.को प बंधारा दुरुस्ती उडदावणे-पालघरनाला नं.1 ता.अकोले ३.को प बंधारा दुरुस्ती शेंडी ता.अकोले या तीन कामाच्या कार्यारंभ आदेशातील दिनांका बाबत शुद्धीपत्रक2022081015007710-08-2022
85सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषरदेतील सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क वर्ग-3 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे पासून सुट देणे बाबत. कनि.सहाय्यक,वरीष्ठ सहाय्यक,कनि.प्रशा.अधिकारी2022080504023505-08-2022
86शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.माळवे ज्ञानेश्वर शामराव,उपा.जि.प.प्रा.शाळा शिंगणापुर ता.कोपरगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरुन तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणेबाबत. 2022080516012605-08-2022
87सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत असलेले शासकीय वाहनांच्या वाटपाबाबत. 2022080504024205-08-2022
88सामान्य प्रशासन विभागकै.श्री.प्रविण गजानन आल्हाट,मयत कनि.सहाय्यक पं.स.श्रीगोंदा यांच्या निलंबन कालावधीच्या निर्णया बाबत2022080404023104-08-2022
89सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ट सहाय्यक (लिपीकवर्गीय) गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या स्थानांतरणाने नियुक्याक् करणे बाबत.20222022080304022803-08-2022
90सामान्य प्रशासन विभागश्री.संकेत रामचंद्र जाधव,कनि.सहाय्यक पदस्थापनेच्या आदेशात अंशत: बदल करणे बाबत.2022080304023003-08-2022
91ग्रामपंचायत विभागश्री.शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-आढळगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2022080306018603-08-2022
92ग्रामपंचायत विभागश्री.शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-आढळगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2022080306018703-08-2022
93ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब गंगाधर निमसे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-आढळगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2022080306018803-08-2022
94ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब गंगाधर निमसे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-आढळगाव, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2022080306018903-08-2022
95ग्रामपंचायत विभागश्री.रामभाऊ काशिनाथ खामकर, सेवानिवृत्त तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-लोणी व्यकनाथ, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2022080306019003-08-2022
96ग्रामपंचायत विभागश्री.रामभाऊ काशिनाथ खामकर, सेवानिवृत्त तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-लोणी व्यकनाथ, ता.श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2022080306019103-08-2022
97ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वाघापूर तालुका संगमनेर (रेट्रेाफीटींग)येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022080314028503-08-2022
98ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे मनोली तालुका संगमनेर(रेट्रेाफीटींग) येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022080314028603-08-2022
99ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे देवगांव तालुका संगमनेर(रेट्रेाफीटींग) येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022080314028703-08-2022
100सामान्य प्रशासन विभागश्रीम निलौफर इकबाल तांबोळी,यांचे अनुकंपा अंतर्गत दिलेल्या परिचर गट ड या पदावरच्या नियुक्तीच्या आदेशामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत.2022080304023203-08-2022