जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागअनुसूचित जमाती-पेसा क्षेत्रातील शिक्षक पदभरतीचे अनुषंगाने TAIT-2022 चाचणी दिलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द़ करणेबाबत.2023092816012028-09-2023
2अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सहाय्य्क लेखाधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2023092705003827-09-2023
3अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सहाय्य्क लेखाधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2023092705003927-09-2023
4अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सहाय्य्क लेखाधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2023092705004027-09-2023
5पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक,गट - क या संवर्गातील कर्मच-याना तीन लाभ लाभार्थ्यांना सुधारीत सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर .करणे बाबत 2023092611004726-09-2023
6अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी (गट-क) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50/55 वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस 30 वर्ष पुर्ण झालेने सेवेचे पुनर्विलोकनाबाबत.2023092505003625-09-2023
7अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी (गट-क) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50/55 वर्ष पूर्ण झालेने किंवा सेवेस 30 वर्ष पुर्ण झालेने सेवेचे पुनर्विलोकनाबाबत.2023092505003725-09-2023
8सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री भोईटे डी.आर.सेवानिवृत्त शाखा अभियंता,जि.प.सा.बा.उपविभाग पाथर्डी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी अहवालानूसार शिस्तभंगाची अंतिम कारवाई बाबत.2023092012000120-09-2023
9सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एम.एस.केदार.सेवानिवृत्त शाखा अभियंता,जि.प.सा.बा.उपविभाग पाथर्डी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी अहवालानूसार शिस्तभंगाची अंतिम कारवाई बाबत.2023092012000220-09-2023
10सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शीतल संजय तोगे यांचे अनुकंपा अंतर्गत परिचर गट ड पदावर दिलेल्या नियुक्ती आदेशामध्ये अंशतः बदल करणे बाबत2023091804031218-09-2023
11सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वर्ग -३च्या कनिष्ठ सहा. (लिपिक ) पदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2023091804031318-09-2023
12सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वर्ग -३च्या कनिष्ठ सहा. (लेखा ) पदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2023091804031418-09-2023
13सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना व्रणोपचारक पदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2023091804031518-09-2023
14सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ सहा .(लिपिक ) पदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2023091804031618-09-2023
15महिला बालकल्‍याण विभागनाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत तसेच विशेष घटक योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना अतिरिक्त आहार मल्टि मिलेट पौष्टिक बिस्कीट पुरविणे बाबत 2023091508003015-09-2023
16आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (Provisinonal Additional ) सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2023091510042715-09-2023
17आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (Provisinonal Additional ) सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.2023091510042815-09-2023
18आरोग्‍य विभागजिल्हा सेवा वर्ग -३ आरोग्य सेवक (महिला) व आरोग्य सहाय्यक (महिला) या संवर्गातील कर्मचारी यांचे १२ वर्षाचे नियमित सेवेनंतर पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याबाबत . 2023091310042213-09-2023
19आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत. डॉ.अक्षय चिमाजी गोडे (एमबीबीएस).2023091110041711-09-2023
20आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांची विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्य करणेबाबत.डॉ.शामकांत विठठल शेटे, प्राथमिक आरोग्यय केंद्र, सुगाव खुर्द, ता.अकोले,जि.अहमदनगर. 2023091110041811-09-2023
21ग्रामपंचायत विभागवय ५३ वर्ष पूर्ण झाल्याने ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणूका -श्री. संजय बाळू जाधव पं.स. अकोले 2023091106020211-09-2023
22आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे बदली आदेशात अंशतः बदल होऊन सुधारीत पदस्थापना मिळाल्या,ने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. डॉ.अतुल बाबासाहेब शिरसाट, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मिरी,ता.पाथर्डी.जि.अहमदनगर. 2023091110041911-09-2023
23आरोग्‍य विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील एमबीबीएस पात्र उमदेवारांच्या वैदयकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदावर बंधपत्रित वैदयकीय अधिकारी पदावर नेमणूक झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत. डॉ.चैैैैैतन्‍य राजेंद्र पंचघाटे (एमबीबीएस).2023091110042011-09-2023
24ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणे बाबत. श्री. आत्माराम मोहन मरकड, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत बुरुडगाव तालुका नगर 2023091106020311-09-2023
25ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणे बाबत. (श्री.भगवान ज्ञानोबा भांड, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत पेमगिरी तालुका संगमनेर )2023091106020411-09-2023
26ग्रामपंचायत विभागश्री.भगवान ज्ञानोबा भांड, तत्कालीन ग्रामसेवक , ग्रामपंचायत पेमगिरी तालुका संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत. 2023091106020511-09-2023
27ग्रामपंचायत विभागश्री.भगवान ज्ञानोबा भांड, तत्कालीन ग्रामसेवक , ग्रामपंचायत पेमगिरी तालुका संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत. 2023091106020611-09-2023
28शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.नितीन सोपान बोराटे पदविधर शिक्षक जि.प.प्राथमिक शाळा लोणी ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत.2023090816011708-09-2023
29सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत. संवर्ग :- वरिष्ठ सहाय्यक गट-क (लिपिकवर्गीय)2023090804030908-09-2023
30सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत. संवर्ग :- कनिष्ठ सहाय्यक गट-क (लिपिकवर्गीय)2023090804031008-09-2023
31सामान्य प्रशासन विभागसेवा प्रवेश परिक्षेतून सूट देणेबाबत... संवर्ग:- कनिष्ठ सहाय्य्क (लिपिक)2023090804031108-09-2023
32शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उमेश शिवलींग अय्या उपाध्यापक जि.प.प्राथ शाळा लोहसर ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत.2023090816011808-09-2023
33सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट क या सव्रर्गातील कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ सुधारित करणेबाबत . १०,२०,३०,वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला / दुसरा /तिसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 2023090704029407-09-2023
34सामान्य प्रशासन विभागरोजगार हमी योजनेअंतर्गत समावेशन झालेल्या तत्कालीन हजेरी सहाय्यकांच्या सेवेबाबत 2023090704029507-09-2023
35सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थिव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडित/मूकबधीर कर्मचाऱ्यांना विशेष वाहतूक भत्ता मंजुरीबाबत. श्री नरवडे सुहास मच्छिद्र, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती पाथर्डी 2023090704030207-09-2023
36सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत असलेले शासकीय वाहनांचे वाटपाबाबत 2023090704030307-09-2023
37आरोग्‍य विभागबंधपत्रित आरोग्य सेविका म्हणून तात्पुरता स्वरूपात सामावून घेणेबाबत. 2023090710040807-09-2023
38आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.शाह यास्मीन सय्यदा मुकर्रम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोनई,ता.नेवासा,जि.अहमदनगर. 2023090710040907-09-2023
39आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.शर्वरी विलास मगरकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, घोटण,ता.शेवगाव,जि.अहमदनगर. 2023090710041007-09-2023
40आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्क सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.नेहा कुंतल उपाध्यें, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिरसगाव,ता.नेवासा,जि.अहमदनगर. 2023090710041107-09-2023
41आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्रं वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांची विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.भारत लेणाजी टाले,प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ब्राम्हणवाडा,ता.अकोले,जि.अहमदनगर. 2023090710041207-09-2023
42आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे बदली आदेशात अंशतः बदल होऊन सुधारीत पदस्थापना मिळाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.नितीन मारुती खामकर, तालुका आरोग्य अधिकारी,कर्जत,जि.अहमदनगर. 2023090710041407-09-2023
43आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांची विनंती बदली झाल्या‍ने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.राजू शंकरराव पवार, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिरसगाव,ता.नेवासा,जि.अहमदनगर. 2023090710041507-09-2023
44आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट अ (वेतनस्तर -एस-२० रु.५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांची विनंती बदली झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.. डॉ.राहूल वंसत सानप, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खडकवाडी,ता.पारनेर,जि.अहमदनगर. 2023090710041607-09-2023
45अर्थ विभागजिल्हा परिषदेतंर्गत अर्थ विभागाकडील वर्ग-३ गट-क, संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणेपासून सूट देणेबाबत. संवर्ग:- कनिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ सहा.लेखा/ कनिष्ठ सहा.लेखा2023090605003306-09-2023
46ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०२३ ची सुधारित अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.2023090606019706-09-2023
47सामान्य प्रशासन विभागश्री. अमोल मारुती सूर्यवंशी, सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) पंचायत समिती जामखेड यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत 2023090604029606-09-2023
48सामान्य प्रशासन विभागनिलंबन कालावधीतील मुख्यालयात बदल करणेबाबत.. 2023090604029706-09-2023
49सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय ) गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. बदली रद्द करणे बाबत 2023090604029806-09-2023
50सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहायक गट -क या पदावरून परिचर गट-ड पदावर पदावनत करणे बाबत श्री.सय्यद मुनीर रहेमान, कनिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग (प्राथ) जिल्हा परिषद अहमदनगर2023090604030106-09-2023
51सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषदेंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत संवर्ग- कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)2023090504029205-09-2023
52सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषदेंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत संवर्ग- वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)2023090504029305-09-2023
53सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता /सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (बांधकाम / पाणी पुरवठा/ जलसंधारण) यांनी करावयाच्या कामकाजाबाबत. 2023090513008105-09-2023
54शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षकांच्या एकत्रित जेष्ठता यादीतुन विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी-3 वर्ग-3 मराठी माध्यम या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2023083116010931-08-2023
55शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षकांच्या एकत्रित जेष्ठता यादीतुन विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी-2 वर्ग-3 मराठी माध्यम या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2023083116011031-08-2023
56शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षकांच्या एकत्रित जेष्ठता यादीतुन विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी-2 वर्ग-3 मराठी माध्यम या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2023083116011131-08-2023
57शिक्षण प्राथमिक विभाग2. प्राथमिक शिक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांना मुख्याध्यापक गट-क( मराठी माध्य़म) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत 2023083116011231-08-2023
58शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांना मुख्याध्यापक गट-क( मराठी माध्य़म) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत 2023083116011331-08-2023
59आरोग्‍य विभागश्री .बाळासाहेब धोंडीराम घोरपडे सफाई कामगार प्रा. आ . केंद्र घोटन ता. शेवगांव यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती बाबत 2023083110040631-08-2023
60आरोग्‍य विभागश्री . महादु सुकला पारधी आरोग्य सहाय्यक पुरुष प्राथमिक आरोग्य केंद्र ब्राम्हणवाडा ता. अकोले यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत.2023083110040731-08-2023
61सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद मध्ये वकील महोदयांची न्यायालयीन विषयक सल्ला देणे व न्यायालयीन कामकाज पाहणेसाठी नियुक्ती करणे बाबत 2023083104030431-08-2023
62सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक )गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत2023083104030531-08-2023
63सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक )गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत2023083104030631-08-2023
64सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक )गट-क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत2023083104030831-08-2023
65पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक, गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या शासनाच्या विशेष मान्यतेने विनंती बदली २०२३ श्री. अशोक विश्वनाथ पवार 2023082911004629-08-2023
66शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.देवराम सिताराम बोरुडे,मुख्याध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा हिवरे बाजार ता.जि.अहमदनगर यांचे शालेय गैरवर्तना बाबत अंतिम कार्यवाही करणे बाबत.2023082916010829-08-2023
67अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मंजूर करणे. 2023082805003228-08-2023
68आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक महिला या संवर्गातील कर्मरा-यांना तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वीस वर्षाच्या सेवेनंतर दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत2023082410040524-08-2023
69आरोग्‍य विभागश्री .शुभम महादेव गायकवाड यांना अनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक (पुरुष) (४० टक्के इतर उमेदवारांमधुन) गट-क या पदावर नियुक्ती आदेशात दुरुस्ती बाबत.2023082410039724-08-2023
70आरोग्‍य विभागश्री . पंकज केशव पुराणे यांना अनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक (पुरुष) (४० टक्के इतर उमेदवारांमधुन) गट-क या पदावर नियुक्ती आदेशात दुरुस्ती बाबत 2023082410039824-08-2023
71आरोग्‍य विभागश्री . प्रशांत बाबासाहेब कुलट यांना अनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक (पुरुष) (४० टक्के इतर उमेदवारांमधुन) गट-क या पदावर नियुक्ती आदेशात दुरुस्ती बाबत2023082410040024-08-2023
72आरोग्‍य विभागश्री . योगेश विकास साळुंके यांना अनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक (पुरुष) (४० टक्के इतर उमेदवारांमधुन) गट-क या पदावर नियुक्ती आदेशात दुरुस्ती बाबत 2023082410040124-08-2023
73आरोग्‍य विभागश्री . प्रतिक रुपेश मोहिते यांना अनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक (पुरुष) (४० टक्के इतर उमेदवारांमधुन) गट-क या पदावर नियुक्ती आदेशात दुरुस्ती बाबत2023082410040224-08-2023
74आरोग्‍य विभागमा.सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (सी ) ६०३९-६०४१/२०१६ मधील सिव्हिल अपिल क्र . ६५३३/२०२२ मध्ये दि . ०७. ०९. २०२२ अन्वये पारित आदेशाचे अंमलबजावणी करण्याबाबत ... हजेरी सहा. या पदाची सेवा निवृत्तिवेतनासाठी ग्राहय धारणेबाबत 2023082410040324-08-2023
75ग्रामपंचायत विभागएतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्याबाबत... 2023082306018823-08-2023
76ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत.श्री सतिष दौलत मोटे ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड 2023082206017922-08-2023
77ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२३ श्रीम .मनिषा ज्ञानदेव सुडके ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर2023082206018022-08-2023
78ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२३ श्री .सुनील भिमाशंकर नांगरे ग्रामसेवक पंचायत समिती राहाता 2023082206018122-08-2023
79ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणे बाबत-२०२३ श्रीम.मनीषा यादवराव तोडमल ग्रामसेवक पंचायत समिती राहुरी 2023082206018222-08-2023
80ग्रामपंचायत विभागश्रीम. काजलकिरण कमलाकर गायकवाड ग्रामसेविका ग्रामपंचायत लोकी ता .कोपरगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत2023082206018322-08-2023
81ग्रामपंचायत विभागश्रीम. काजलकिरण कमलाकर गायकवाड ग्रामसेविका ग्रामपंचायत लोकी ता .कोपरगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत2023082206018422-08-2023
82ग्रामपंचायत विभागमा.अपर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचे कडील अपील क्र ४३/२०२३ चे निर्णयाची अंमलबाजवणी करणे बाबत (श्रीम. काजलकिरण कमलाकर गायकवाड तत्कालीन ग्रामसेविका,ग्रामपंचायत लौकी ता .कोपरगाव )2023082206018522-08-2023
83ग्रामपंचायत विभागश्रीमती. प्रमिला सर्जेराव बुधवंत, ग्रामसेवक ग्रामपंचायत दिघोळ /देवदैठण तालुका जामखेड यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणे बाबत.2023082206018622-08-2023
84ग्रामपंचायत विभागश्री. कडलग आजिनाथ रामभाऊ, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत हणमंतगांव तालुका राहाता, यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावरून तात्पुरते दूर करणे बाबत. 2023082206018722-08-2023
85ग्रामपंचायत विभागश्री. शिवाजी भाऊसाहेब मगर, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत धोंडेवाडी तालुका कोपरगाव यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहारा बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत2023082206018922-08-2023
86ग्रामपंचायत विभागश्री. शिवाजी भाऊसाहेब मगर, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत धोंडेवाडी तालुका कोपरगाव यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहारा बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2023082206019022-08-2023
87ग्रामपंचायत विभागश्री.शहाजी रामदास नरसाळे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत आठवड/टाकळीकाझी तालुका नगर येथे कार्यरत असताना गैरवर्तन केले बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2023082206019122-08-2023
88ग्रामपंचायत विभागश्री.शहाजी रामदास नरसाळे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत आठवड/टाकळीकाझी तालुका नगर येथे कार्यरत असताना गैरवर्तन केले बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2023082206019222-08-2023
89ग्रामपंचायत विभागश्रीमती. वैशाली शंकर शिंदे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत सांगवी दुमाला तालुका श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2023082206019322-08-2023
90ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत. श्रीमती एम. वाय. तोडमल तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत विळद तालुका नगर यांचे गैरवर्तणाबाबत 2023082206019522-08-2023
91ग्रामपंचायत विभागअनाधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत. कै. श्री. दत्तात्रय दिनकर थोरात, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत विसापूर तालुका श्रीगोंदा 2023082206019622-08-2023
92ग्रामपंचायत विभागश्री .शंकर भाऊसाहेब गायकवाड सेवा निलंबीत विस्तार अधिकारी (पंचायत ) पंचायत समिती राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत 2023082106017721-08-2023
93ग्रामपंचायत विभागश्री .शंकर भाऊसाहेब गायकवाड सेवा निलंबीत विस्तार अधिकारी (पंचायत ) पंचायत समिती राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे बाबत 2023082106017821-08-2023
94सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्ती बाबत श्री अजय नारायण देवचक्के ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पंचायत समिती राहाता2023081804029118-08-2023
95सामान्य प्रशासन विभागरोजगार हमी योजनेअंतर्गत समावेशन झालेल्या तत्कालीन हजेरी सहाय्यकांच्या सेवेबाबत श्री.सुलेमान दगडूभाई शेख, परिचर प.वै.द. नाउर ता.श्रीरामपूर 2023081404030014-08-2023
96आरोग्‍य विभागश्री प्रमोद कैलास खांदवे यांना अनुकंपा तत्वावर औषधनिर्माण अधिकारी गट - क या पदावर तात्पुरती नियुक्ती देणेबाबत 2023081410034314-08-2023
97आरोग्‍य विभागश्री साजिद राजमहमद इनामदार यांना अनुकंपा तत्वावर औषधनिर्माण अधिकारी गट - क या पदावर तात्पुरती नियुक्ती देणेबाबत 2023081410034414-08-2023
98आरोग्‍य विभागश्री मोईन अहमद जुनेद अहमद शेख यांना अनुकंपा तत्वावर औषधनिर्माण अधिकारी गट - क या पदावर तात्पुरती नियुक्ती देणेबाबत 2023081410034514-08-2023
99सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअनुकंपा तत्वावर कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) गट क या पदावर नियुक्ती देणेबाबत. श्री.पवन बाबासाहेब फाटके 2023081413006514-08-2023
100सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअनुकंपा तत्वावर कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) गट क या पदावर नियुक्ती देणेबाबत. श्री.राहुल लक्ष्मण गलांडे 2023081413006614-08-2023