जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व़ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत2024041816007018-04-2024
2शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदे अंतर्गत शिक्षण प्राथमिक विभागाकडील गट-क/वर्ग-3 संवर्गातील कर्मचा-यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणेपासून सूट देणेबाबत2024041816007118-04-2024
3ग्रामपंचायत विभागसादरकर्ता अधिकारी नियुक्ती करणे श्री सुनील गुलाब माळी विस्तार अधिकारी( पंचायत ) पंचायत समिती राहता2024041506006515-04-2024
4ग्रामपंचायत विभागचौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बाबत श्री अतिष दादासाहेब आखाडे से.नि .ग्रामसेवक ग्रामपंचायत भावडी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत2024041506006615-04-2024
5ग्रामपंचायत विभागसादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे बाबत श्री अतिष दादासाहेब आखाडे से.नि .ग्रामसेवक ग्रामपंचायत भावडी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत2024041506006715-04-2024
6ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेचा पारित केलेला आदेश रद्द करणे बाबत (श्री. संदीप बाबुराव बळीद तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत -खांडके ता. नगर हल्ली कार्यरत पं.स पारनेर )2024041506006815-04-2024
7अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मंजूर करणे.2024041505001815-04-2024
8सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मागासवर्गीय कक्ष स्थापन करणेबाबत.2024041204004012-04-2024
9सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग श्री देविदास दशरथ शिरसाठ मैलकामगार जि.प.सा.बां. उपविभाग नेवासा यांच्या कार्यालयीन कामी गैरहजर व गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणेबाबत2024040813002008-04-2024
10ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे कामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.(श्री.बाळू जगन्नाथ डोळस ,तत्कालीन सेवा निलंबीत ग्रा.वि.अ.ग्रांप-वडगाव.पंचायत समिती कोपरगाव )2024040806006308-04-2024
11ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु केल्याने सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.(श्री.बाळू जगन्नाथ डोळस ,तत्कालीन सेवा निलंबीत ग्रा.वि.अ.ग्रांप-वडगाव.पंचायत समिती कोपरगाव )2024040806006408-04-2024
12सामान्य प्रशासन विभागनिलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत श्री. ससाणे नवनाथ यादव, तत्‍कालीन वरिष्‍ठ सहाय्यक,पंचायत समिती पाथर्डी2024040304003903-04-2024
13पशुसंवर्धन विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत. श्री हंसराज आसाराम पाटेकर तात्कालीन सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पवैद सलाबतपूर ता .नेवासा. 2024040311001303-04-2024
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक वर्ग 3 या तांत्रिक संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002231-03-2024
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक वर्ग 3 या तांत्रिक संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002331-03-2024
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक वर्ग 3 या तांत्रिक संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002431-03-2024
17सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी वर्ग 3 या तांत्रिक संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002531-03-2024
18सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतारतंत्री वर्ग 3 या तांत्रिक संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002631-03-2024
19सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम वर्ग 4 या संवर्गातील दि.1.1.2024 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2024033113002731-03-2024
20ग्रामपंचायत विभागकै.श्री नानाभऊ भिमाजी करंजेकर, मयत ग्रामसेवक पं.स.पाथर्डी यांची वैदयकीय कारणास्‍तव असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2024032806006128-03-2024
21अर्थ विभागअनुकंपा अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (गट क ) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत.2024032805001728-03-2024
22ग्रामपंचायत विभागश्री नेताजी शिवाजी भाबड ग्रामसेवक, पं.स.जामखेड यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2024032806006228-03-2024
23सामान्य प्रशासन विभागज़िल्हा परिषदेंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाकडील गट-क, वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत संवर्ग- कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)/वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)2024032804003828-03-2024
24शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.प्रदिपकुमार बबनराव खिलारी, उपा.जि.प.प्राथ.शाळा तास (वनकुटे) ता.पारनेर जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरूपात दूर करणे बाबत.2024032216006922-03-2024
25अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-3 ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट मंजूर करणे.2024032105001621-03-2024
26शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी(शिक्षण)श्रेणी-2 वर्ग-3 या संवर्गाची दि.01/01/2024 रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द़ करणे बाबत…2024031816006718-03-2024
27शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी(शिक्षण)श्रेणी-3 वर्ग-3 या संवर्गाची दि.01/01/2024 रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द़ करणे बाबत…2024031816006818-03-2024
28सामान्य प्रशासन विभागशिक्षण सेवक पदी नियुक्ती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2024031504003315-03-2024
29अर्थ विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत. 2024031505001415-03-2024
30शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अण्णासाहेब रामभाऊ आभाळे, सेवा निलंबीत उपा.जि.प.प्राथ. शाळा कुंभेफळ, ता.अकोले जि.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणे बाबत.2024031516006215-03-2024
31शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेंद्र गोविंदराव सदगीर, सेवा निलंबीत उपा.जि.प.प्राथ. शाळा कुंभेफळ, ता.अकोले जि.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणे बाबत.2024031516006315-03-2024
32ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट - क या संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणे बाबत2024031506005815-03-2024
33ग्रामपंचायत विभागविस्‍तार अधिकारी (पंचायत / सक) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२४ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत2024031506005915-03-2024
34ग्रामपंचायत विभागविस्‍तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.०१/०१४/२०२४ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.2024031506006015-03-2024
35आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना) पहिला लाभ मंजूर करणे बाबत. 2024031410004614-03-2024
36आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पहिल्या लाभानंतर १२ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्याने पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना) दुसरा लाभ मंजुर करणे बाबत. 2024031410004714-03-2024
37आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना) पहिला लाभ मंजुर करणे बाबत. 2024031410004814-03-2024
38आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 20 वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना) दुसरा लाभ मंजुर करणे बाबत. 2024031410004914-03-2024
39आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 30 वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना) तिसरा लाभ मंजुर करणे बाबत. 2024031410005014-03-2024
40शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बद्रीनाथ देविदास चव्हाण, सेवा निलंबीत उपा.जि.प.प्राथ.शाळा मडकी ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांचे पुनस्थापना आदेशात अंशत: बदल करणे बाबत.2024031416005314-03-2024
41सामान्य प्रशासन विभागशिक्षण सेवक पदी नियुक्ती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2024031404002714-03-2024
42सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट- क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत 2024031404002814-03-2024
43आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीय झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत..डॉ. संध्या सुधीर करडे एमबीबीएस.2024031410006114-03-2024
44शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (मराठी माध्यम) प्राथमिक स्तर (इ.1 ली ते 5 वी) श्रीम.विद्या रावसाहेब ढाकणे व इतर 612024031316004013-03-2024
45शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (मराठी माध्यम) प्राथमिक स्तर (इ.1 ली ते 5 वी) श्रीम.प्रियंका कल्याणराव हजारे व इतर 122024031316004113-03-2024
46शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (मराठी माध्यम) उच्च प्राथमिक स्तर (इ.6 वी ते 8 वी) श्री.निखिल किशोर पवार व इतर 522024031316004213-03-2024
47शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (मराठी माध्यम) उच्च प्राथमिक स्तर (इ.6 वी ते 8 वी) श्रीम.निलम रोहिदास थोरात व इतर 052024031316004313-03-2024
48शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (उर्दू माध्यम) प्राथमिक स्तर (इ.1 ली ते 5 वी) श्रीम.सोबिया बसरी शेख शकील अहेमद व इतर 22024031316004413-03-2024
49शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (उर्दू माध्यम) प्राथमिक स्तर (इ.1 ली ते 5 वी) श्रीम.गीता ज्ञानदेव गर्जे व इतर 042024031316004513-03-2024
50शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) या पदावर नियुक्ती देणेबाबत (उर्दू माध्यम) उच्च प्राथमिक स्तर (इ.6 वी ते 8 वी) शेख हुमैरा कौसर अबरार अहेमद2024031316004613-03-2024
51शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत. (मराठी व उर्दू माध्यम)2024031316004713-03-2024
52शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मुख्याध्यापक गट-क मराठी माध्यम या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2024031316004813-03-2024
53शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मुख्याध्यापक गट-क मराठी माध्यम या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2024031316004913-03-2024
54शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अहमदनगर जि.प.कडून इतर जि.प.कडे जाणारे शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2024031316005013-03-2024
55आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत..डॉ.स्विटी संजयकुमार गायकवाड, एमबीबीएस.2024031310004513-03-2024
56शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.नितीन सोपान बोराटे, सेवा निलंबीत पदविधर शिक्षक जि.प.प्राथ.शाळा लोणी ता.जामखेड जि.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणे बाबत.2024031316005113-03-2024
57ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांना ग्रामविकास अधिकारी गट क या पदावर तदर्थ स्‍वरूपात दिलेली पदोन्‍नती तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात देणेबाबत2024031306005213-03-2024
58शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाजीराव शंकर पानमंद, निलंबीत उपाध्यापक यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणे बाबत.2024031316005213-03-2024
59सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षण सेवक पदी नियुक्ती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2024031304002613-03-2024
60ग्रामपंचायत विभागमौजे हमीदपूर ता. नगर येथील (पाच ) शॉपिग सेंटर गाळे इमारत निर्लेखन करणेस पूर्वमान्यता देणेबाबत 2024031206005012-03-2024
61ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनःस्थापित करणे बाबत (श्रीम.बुधवंत प्रमिला सर्जेराव सेवा निलंबित ग्रामसेवक ग्रामपंचायत दिघोळ/देवठाण पंचायत समिती जामखेड)2024031206005112-03-2024
62आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत..डॉ. सरिता गंगाधर खोसे एमबीबीएस2024031210004412-03-2024
63पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट क या पदावर पदोन्नती देणे बाबत .श्री.अविनाश ठाकूर व इतर तीन 2024031211001012-03-2024
64ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत नारायणवाडी ता.नेवासा येथील ग्रामपंचायतीचे सदस्य मासिक सभांना सतत सलग गैरहजर असलेबाबत 2024031106004911-03-2024
65आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत.डॉ.प्रतिक सुरेश विखे एमबीबीएस.2024031110003711-03-2024
66आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत.डॉ.मोहसिन रफिक पटेल एमबीबीएस.2024031110003811-03-2024
67आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या संवर्गात वैदयकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाल्याने हजर करुन घेणेबाबत..डॉ.निलेश विष्णू पालवे एमबीबीएस2024031110004211-03-2024
68महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत 2024031108000411-03-2024
69महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत 2024031108000511-03-2024
70शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष अशोक अकोलकर, उपा जिल्हा परिषद शाळा भडकेवस्ती माळी बाभळगाव ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत.2024030716003807-03-2024
71अर्थ विभागपरिचर गट -ड या संवर्गातील कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) गट -क या पदावर पदोन्नती देणेबाब..2024030705001107-03-2024
72अर्थ विभागपरिचर गट -ड या संवर्गातील कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) गट -क या पदावर पदोन्नती देणेबाब..2024030705001207-03-2024
73अर्थ विभागपरिचर गट -ड या संवर्गातील कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) गट -क या पदावर पदोन्नती देणेबाब..2024030705001307-03-2024
74आरोग्‍य विभागश्रीम अमृता मोहन बिबे,आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र टोका ता नेवासा यांची असाधारण रजा मंजूर करणेबाबत. 2024030610003606-03-2024
75पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक / परिचर गट ड या पदावरून पशुधन पर्यवेक्षक गट क या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या आदेशामध्ये अंशतः बदल करणे बाबत . 2024030511000905-03-2024
76सामान्य प्रशासन विभाग अहमदनगर जिल्हा वकील महोदयांची न्यापरिषद मध्येयालयीन विषयक सल्लालयीन देणे व न्यायाकामकाज पहाणेसाठी सन २०२३-२०२५ या नियुक्त करण्यात आलेल्या तालीके मध्ये वकील महोदयांची नव्याने नियुक्ती करणे बाबत2024030504002505-03-2024
77ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत /सक) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2024030406004804-03-2024
78सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार/मुकादम या संवर्गातील कर्मचा-यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवातंर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणेबाबत.2024030413001404-03-2024
79शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-2 वर्ग-3 मराठी माध्यम या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका करणेबाबत.2024030416003504-03-2024
80पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक / परिचर गट ड या पदावरून पशुधन पर्यवेक्षक गट क या पदावर पदोन्नती देणे बाबत. 2024022911000829-02-2024
81सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणूका करणे बाबत. कार्यमुक्त करणे बाबत .. 2024022904002329-02-2024
82सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणूका करणे बाबत. कार्यमुक्त करणे बाबत .. 2024022904002429-02-2024
83ग्रामपंचायत विभागश्री राऊत सोपान दिलीप, ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती बाबत.2024022806004728-02-2024
84ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्‍हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री विक्रम शंकर तागड, ग्रामसेवक, पंचायत समिती गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर2024022806004628-02-2024
85शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अण्णासाहेब रामभाऊ आभाळे, उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा कुंभेफळ, ता.अकोले जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरुपात दूर करणे बाबत2024022816003028-02-2024
86शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेंद्र गोविंदराव सदगीर,उपा.जि.प.प्राथ.शाळा कुंभेफळ ता.अकोले जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत पदावरून तात्पुरत्या स्वरूपात दूर करणे बाबत.2024022816003128-02-2024
87सामान्य प्रशासन विभागऐच्छिक सेवानिवृत्ती बाबत. श्री थावरे रविंद्र गोपाळराव, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नेवासा 2024022704002227-02-2024
88सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री.आर.जी.पानसंबळ, शाखा अभियंता यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाईबाबत व निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत. 2024022313001323-02-2024
89आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब (वेतनस्‍तर एस-१६- रु.४४९००-१४२४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांची विनंती बदली झाल्‍याने त्‍यांना हजर होण्‍यास परवानगी देणेबाबत. डॉ.नारायण रावसाहेब वायभासे,साथरोग वैदयकीय अधिकारी आरोग्‍य विभाग,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर2024022310003423-02-2024
90ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी (पंचायत)या पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनःस्थापित करणे बाबत(श्री.शंकर भाऊसाहेब गायकवाड सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी पंचायत समिती राहता ) 2024022106004321-02-2024
91ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत श्री.शंकर भाऊसाहेब गायकवाड सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी (पंचायत ) पंचायत समिती राहता 2024022106004421-02-2024
92ग्रामपंचायत विभागनिलंबन कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत श्री.सचिन अशोक रोकडे तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पारेवाडी ता.नगर 2024022106004521-02-2024
93शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना विस्तार अधिकारी, श्रेणी-2 वर्ग-3 मराठी माध्यम या पदावर जेष्ठतेने पदोन्नती दिलेल्या आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2024022016002920-02-2024
94आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र लोणी व्‍यंकनाथ,ता.श्रीगोंदा येथील वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत2024022010002820-02-2024
95ग्रामपंचायत विभाग श्री.नवले अशोक श्रीपती ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वडुले खुर्द ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-यांची नेमणूक करणे बाबत.2024022006003920-02-2024
96सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे बाबत. संवर्ग :- कनिष्ठ सहाय्यक गट-क (लिपिक)2024022004002120-02-2024
97ग्रामपंचायत विभागश्री.नवले अशोक श्रीपती ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वडुले खुर्द ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-यांची नेमणूक करणे बाबत. 2024022006004020-02-2024
98ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब गंगाधर निमसे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत आढळगाव ता. श्रीगोंदा यांचे गैरवर्तणबाबत.2024022006004120-02-2024
99आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट अ (वेतनस्‍तर-एस-२०.रु. ५६,१००-१,७७,५००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी यांचे विनंती बदली झालेली असल्‍याने त्‍यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेकामी कार्यमुक्‍त करणेबाबत डॉ. अंजली सुभाष मंडलिक,वैदयकीय अधिकारी गट अ,प्रा.आ. केंद्र म्‍हैसगाव ता राहुरी जि. अहमदनगर2024022010003020-02-2024
100आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला,गट -क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2024022010003120-02-2024