जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका सन 2022 प्रशासकीय बदली 2022052316008323-05-2022
2शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका सन 2022 विनंती बदली 2022052316008423-05-2022
3शिक्षण प्राथमिक विभागकेंद्रप्रमुख गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका सन 2022 प्रशासकीय बदली2022052316008523-05-2022
4शिक्षण प्राथमिक विभागकेंद्रप्रमुख गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका सन 2022 विनंती बदली2022052316008623-05-2022
5अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( प्रशासकीय ) 2022052005001820-05-2022
6अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( प्रशासकीय ) 2022052005001920-05-2022
7अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( प्रशासकीय ) 2022052005002020-05-2022
8अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( विनंती बदली )2022052005002120-05-2022
9अर्थ विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( प्रशासकीय बदली ) 2022052005002220-05-2022
10अर्थ विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका २०२२ ( विनंती बदली ) 2022052005002320-05-2022
11सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013002620-05-2022
12सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013002720-05-2022
13सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013002820-05-2022
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013002920-05-2022
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003020-05-2022
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003120-05-2022
17सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003220-05-2022
18सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003320-05-2022
19सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003420-05-2022
20सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती / समानीकरण सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२२ 2022052013003520-05-2022
21पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत.प्रशासकीय बदली २०२२2022052011002220-05-2022
22लघु पाटबंधारे विभाग कनिष्ठ /शाखा अभियंता (लपा) (गट -क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय/विनंती सर्व साधारण बदल्या सन २०२२2022052015004920-05-2022
23पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत.पेसा क्षेत्रात प्रशासकीय बदली २०२२ 2022052011002320-05-2022
24पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत.आपसी विनंती बदली २०२२2022052011002420-05-2022
25पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011002520-05-2022
26पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011002620-05-2022
27पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011002720-05-2022
28पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011002820-05-2022
29पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011002920-05-2022
30पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003020-05-2022
31पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003120-05-2022
32पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003220-05-2022
33पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003320-05-2022
34पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003420-05-2022
35पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003520-05-2022
36पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003620-05-2022
37पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003720-05-2022
38पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003820-05-2022
39पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत. विनंती बदली २०२२2022052011003920-05-2022
40शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम रफतबानो हुसेन सय्यद, प्रा. शिक्षिका जि.प. प्रा.शाळा पाथर्डी उर्दू ता. पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांना सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. 2022051916008119-05-2022
41सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804010518-05-2022
42सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804010618-05-2022
43सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804010918-05-2022
44सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011018-05-2022
45सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011118-05-2022
46सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011218-05-2022
47सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011318-05-2022
48सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011418-05-2022
49सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 20222022051804011518-05-2022
50सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 2022 2022051804011618-05-2022
51सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 2022 2022051804011718-05-2022
52सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 2022 2022051804011818-05-2022
53सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. पेसा क्षेत्रात विनंती बदली 20222022051804011918-05-2022
54सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012018-05-2022
55सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012118-05-2022
56सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012218-05-2022
57सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012318-05-2022
58सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012418-05-2022
59सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804012518-05-2022
60सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804012618-05-2022
61सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804012718-05-2022
62सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804012818-05-2022
63सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804012918-05-2022
64सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013018-05-2022
65सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013118-05-2022
66सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013218-05-2022
67सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013318-05-2022
68सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013418-05-2022
69सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013518-05-2022
70सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013618-05-2022
71सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013718-05-2022
72सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013818-05-2022
73सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804013918-05-2022
74सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014018-05-2022
75सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014118-05-2022
76सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014218-05-2022
77सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014318-05-2022
78सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014418-05-2022
79सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804014518-05-2022
80सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804014618-05-2022
81सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804014718-05-2022
82सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804014818-05-2022
83सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804014918-05-2022
84सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804015018-05-2022
85सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804015118-05-2022
86सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804015218-05-2022
87सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. आपसी विनंती बदली 20222022051804015318-05-2022
88सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट -क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणुका करणेबाबत .प्रशासकीय बदली २०२२2022051804010018-05-2022
89सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 20222022051804010218-05-2022
90ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय /विनंती सर्वसाधारण बदल्या सन -२०२२2022051814011818-05-2022
91सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. विनंती बदली 2022 2022051804010318-05-2022
92सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका करणेबाबत. प्रशासकीय बदली 2022 2022051804010418-05-2022
93आरोग्‍य विभागसन २०२२मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गाची रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत.2022051710007317-05-2022
94आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषदेच्‍या आरोग्‍य सेवक महिला संवर्गाच्‍या वर्ग-३ च्‍या संवर्गातील रिक्‍त पदांची यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2022051710007417-05-2022
95लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा रतडगाव - मिरची ओढा गट नं -१४० ता.नगर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022051715003917-05-2022
96लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा रतडगाव गट नं -१४७ ता.नगर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेशता.नगर2022051715004017-05-2022
97लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा मौजे पाबळ ता.पारनेर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022051715004217-05-2022
98लघु पाटबंधारे विभागको.प.बंधारा मौजे पाडळी राजणगांव - येलदार वस्‍ती ता.पारनेर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022051715004317-05-2022
99लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा मौजे पाडळी राजणगांव - मळाई वस्‍ती ता.पारनेर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022051715004417-05-2022
100लघु पाटबंधारे विभागसाठा बंधारा मौजे रुईछत्रपती - दिवटे मळा ता.पारनेर जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2022051715004517-05-2022